“Πράσινο φως” για τη μαρίνα στο Παγκρήτιο και… μπλόκο στον Δερματά

2.490

Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της δημιουργίας μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο, μετά την απόφαση της τοπικής Αρχαιολογίας  να δώσει το “πράσινο φως” για τη χωροθέτησή της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για μια βαρύνουσας σημασίας εισήγηση, καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Π», όχι μόνο εγκρίνει τη δρομολόγηση του μεγάλου έργου, που αναμένεται να αλλάξει όλο το προφίλ του δυτικού παραλιακού μετώπου, αλλά επαναφέρει και το θέμα της μαρίνας στον κόλπο Δερματά που το 1993 εξασφάλισε την υπογραφή της τότε υπουργού Πολιτισμού Ντόρας Μπακογιάννη, και ζητά να αρθεί ώστε να ακυρωθεί οριστικά κάθε προσπάθεια επαναφοράς του επίμαχου σχεδιασμού. Όπως ξεκαθαρίζει η τοπική Εφορεία, το όλο θέμα πρέπει να κλείσει άμεσα, καθώς μια μελλοντική προσπάθεια επαναφοράς του σχεδιασμού της μαρίνας στον κόλπο του Δερματά θα προκαλέσει άμεση βλάβη και ιστορική αλλοίωση στο μνημείο των ενετικών τειχών.

Μάλιστα όπως εξηγεί, η Αρχαιολογία κατανοώντας την αναγκαιότητα κατασκευής αυτής της υποδομής σε μια πό́λη που αποτελεί́ τουριστικό προορισμό και θαλά́σσιο κέντρο της Μεσογεί́ου, τά́σσεται υπέρ της πρό́τασης του Δή́μου Ηρακλείου, καθώς η προτεινό́μενη χωροθέ́τηση αφενός δεν θίγει ά́μεσα μνημεία και αρχαιολογικούς χώ́ρους και αφετέρου θα αποσβή́σει τον κίνδυνο για το μέ́λλον της ενετικής οχύ́ρωσης που απειλείται με την δημιουργία μαρίνας στον κόλπο του Δερματά.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην εισήγηση, «η Εφορεία δεν έ́χει, επί της αρχή́ς, αντί́ρρηση για τη χωροθέτηση της τουριστική́ς μαρίνας, καθώ́ς από́ αυτή́ν δεν θα θιγούν άμεσα προστατευόμένα μνημεία και αρχαιολογικοί ́ χώροι, ού́τε θα χωροθετηθεί εντός κηρυγμένου ή́ γνωστού́ αρχαιολογικού χώ́ρου».

 

το σχέδιο δημιουργίας μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο

Ξεκινούν επαφές με κυβερνητικά στελέχη

Η θετική συγκατάθεση της τοπικής Αρχαιολογίας για τη δημιουργία μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη Λότζια. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη ο δήμαρχος Ηρακλείου με τους συνεργάτες του δρομολογούν επαφές με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη για να ανοίξει ο δρόμος της  μεγαλεπήβολης παρέμβασης. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη κλείσει συνάντηση του κ. Λαμπρινού με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κ. Τζιάλλα, όπου θα τεθούν όλες οι παράμετροι του μεγάλου έργου. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια τεράστιου κόστους τουριστική επένδυση, θεωρείται αναπόφευκτη η εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το έργο σχεδιάζεται να προχωρήσει με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ (Συμπράξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα).

Ο κ. Ινιωτάκης
Ο κ. Ινιωτάκης

Με δηλώσεις του στην «Π» ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πέτρος Ινιωτάκης δεν κρύβει την ικανοποίησή του για την εξαιρετικά θετική εξέλιξη που σηματοδοτεί η συγκατάθεση της Αρχαιολογίας στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για τη χωροθέτηση μαρίνας στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου.

Όπως εξηγεί, “είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι όχι μόνο για την απόφαση αλλά και για την άμεση ανταπόκριση της τοπικής Αρχαιολογίας, που διευκολύνει τη δημοτική αρχή να ανοίξει τον βηματισμό της στην κατεύθυνση  μιας οραματικής παρέμβασης για την πόλη, η οποία θα αποκτήσει μια σπουδαία τουριστική υποδομή που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Ηράκλειο σε όλα τα επίπεδα.

Μάλιστα ο ίδιος χαρακτηρίζει ιστορική την παρέμβαση της τοπικής Αρχαιολογίας, η οποία βάζει ξανά  στο κάδρο την πολύκροτη υπόθεση της δημιουργίας μαρίνας στον κόλπο του Δερματά, με σκοπό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την οριστική ακύρωση του σχεδιασμού. Η παρέμβαση αυτή, όπως εξηγεί, αποτελεί δικαίωση για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους φορείς που έχουν πρωτοστατήσει για την αποτροπή του συγκεκριμένου έργου, όπως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και το ΤΕΕ ΤΑΚ.

“Πράσινο φως” για τη μαρίνα στο Παγκρήτιο Στάδιο

Παρέμβαση της Αρχαιολογίας για την οριστική ακύρωση του   σχεδιασμού μαρίνας στον Δερματά

Στην εισήγηση της η τοπική Αρχαιολογία προς το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο τμήμα  αρχαιολογικών χώρων, περιγράφει όλο το ιστορικό της δημιουργίας μαρίνας στον κόλπο του Δερματά που ξεκινά από τη δεκαετί́α του 1980.

Όπως εξηγεί, παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της  13ης ΕΒΑ του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρή́της, του ΚΑΣ και μιας σειράς άλλων αποφάσεων δεν αποτράπηκε  η συνυπογράφή από την τότε υπουργό́ Πολιτισμού́ Θ. Μπακογιά́ννη του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ118/τ.Α/19-7-1993), με την οποί́α τελικά χωροθετήθηκε ο τουριστικός λιμένας σε μια άκρως ακατά́λληλη αρχαιολογικά́ θέση.

Όπως τονίζει η υπηρεσία, «σε περίπτωση που ο σχεδιασμό́ς υλοποιηθεί́, το παράκτιο ενετικό προμαχωνικό́ τείχος της πό́λης θα επιχωθεί́ σε σημεί́ο που θα αλλά́ξει ο επιθαλάσσιος χαρακτή́ρας του και πιθανώ́ς δεν θα είναι υπέργειο και ορατό και θα αποτελέσει έ́να από τα μεγαλύ́τερα αρχαιολογικά́ πλή́γματα στην πόλη.

Η Εφορεί́α έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή και την ανησυχία της για το θέμα και έχει ζητή́σει να καταβληθεί κάθε προσπά́θεια για την ακύ́ρωση του σχεδιασμού”.

Στην πρόσφατη εισήγησή της για το masterplan λιμέ́νος Ηρακλείου η Εφορεία ζήτησε “να ανακληθεί́ η χωροθέ́τηση τουριστικής μαρίνας στον Κό́λπο του Δερματά́, όπως αυτή προβλέπεται στο Ν.2160/1993 (ΦΕΚ118/ τ.Α/19-7-1993), επειδή́ η δημιουργία μαρίνας στη συγκεκριμένη θέ́ση, στον κό́λπο που δημιουργεί́ται ανάμεσα στους δύ́ο επιθαλάσσιους προμαχώνες της παράκτιας οχύρωσης και μπροστά́ στη σή́μερα επιχωμένη ενετική πύλη, προκαλεί́ ά́μεση βλάβη και ιστορική́ αλλοί́ωση στο μνημεί́ο λόγω των εκτενών επιχώ́σεων, διαμορφώσεων και την εκτεταμέ́νη πολεοδό́μηση που συνεπά́γεται μια τέ́τοια κατασκευή, ενώ́ θα αφαιρέσει κά́θε μελλοντική́ δυνατό́τητα αποκάλυψης της οχύρωσης και αποκατά́στασης της ιστορικής εικόνας της περιοχή́ς.”

 

η μαρίνα στο Παγκρήτιο Στάδιο

Τι προβλέπει η κατασκευή μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο

Η δημιουργία μαρίνας στο Παγκρήτιο Στάδιο είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο το οποίο φέρει τη σφραγίδα του γνωστού πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Ρομπογιαννάκη. Όπως είναι γνωστό, η μαρίνα θα καλύπτει συνολική επιφάνεια περίπου 390.000τμ, κατασκευασμέ́νη στο μεγαλύ́τερο μέρος της εντό́ς της θαλά́σσιας ζώνης, με χερσαίους (τεχνητούς) χώρους που προσεγγί́ζουν τα 190.000τμ και λιμενολεκά́νη με 195.000τμ.

Τα βασικά́ εξωτερικά λιμενικά́ έργα αποτελούνται από τον προσήνεμο μώ́λο μήκους 1.370μ, τον υπήνεμο μώλο μήκους 300μ, κρηπιδώματα για την παραβολή σκαφών συνολικού́ μή́κους 1.800μ, κωπηλατοδρόμιο στην εκβολή του Γιόφυρου ποταμού́ μή́κους περίπου 850μ, όπου θα εξυπηρετούνται όλες οι ναυταθλητικέ́ς δραστηριότητες.

Προβλέπονται οικοδομικά τετρά́γωνα συνολική́ς επιφά́νειας 30.000τμ, τα οποία περιλαμβά́νουν χώ́ρους αναψυχή́ς και πολιτισμού́, κτήρια διοίκησης, ξενοδοχειακή μονά́δα και καταστή́ματα. Οι χώροι πρασίνου φτάνουν τα 13.500 τμ, τα θεματικά πά́ρκα προσεγγί́ζουν τα 13.500 τμ, ενώ οι ελεύθεροι χώ́ροι μεταξύ των οποίων οι συγκοινωνιακέ́ς υποδομές αγγίζουν τα 145.000 τμ.

Για την οδική  σύνδεση του λιμένα προβλέπεται νέα πεζογέφυρα μήκους 180μ. Οι θέσεις στά́θμευσης για τους επισκέ́πτες θα υπερβαί́νουν τα 1.500μ. Το έ́ργο είναι μεγάλων διαστά́σεων και για την κατασκευή́ του απαιτούνται εκτεταμένα λιμενικά έργα και παράκτιες διαμορφώσεις, ενώ θα απαιτηθεί και η βελτίωση των οδικώ́ν αρτηριών πέριξ του νέου λιμένα.

Το συνολικό́ δυναμικό́ της θα είναι των 1.000 θέ́σεων και θα δύ́ναται να φιλοξενήσει από μικρά ιστιοφόρα σκά́φη έ́ως mega yachts.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει