ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο θα εκδίδεται ένας κωδικός γρήγορης απόκρισης προκειμένου να επαληθεύονται τα στοιχεία του φορολογούμενου και να επαναεκτυπώνεται η βεβαίωση που επιθυμεί.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, μία βεβαίωση χορηγείται εφόσον υποβληθεί δήλωση στο Μητρώο και καταχωριστούν τα στοιχεία των φορολογουμένων στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση, όμως, που επιθυμούν να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις σε άλλες υπηρεσίες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για επανεκτύπωση.

Με το νέο σύστημα δεν θα απαιτείται αίτηση για την επανεκτύπωση των βεβαιώσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

Βεβαίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού.

Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.

Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).

Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.

Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

Βεβαίωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη.

Η Ψηφιοποίηση του αρχείου υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» εχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εργο που αφορά στην ψηφιοποίηση μέρους του φυσικού (έγχαρτου) αρχείου υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.