φόροι ακινήτων

Έξι ελεγκτικά κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με 820 υπαλλήλους έχουν ήδη πιάσει δουλειά, εστιάζοντας σε υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχουν κάνει οι επικεφαλής των ελεγκτικών κέντρων, ελέγχονται υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν κατά προτεραιότητα και φορολογούμενοι που απέκτησαν από το 2015 και μετά ακίνητη περιουσία 1-1,5 εκατ. ευρώ, όσοι δηλώνουν τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης άνω των 100.000 και έως 150.000 ευρώ, καθώς και όσοι έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό το συνολικό ύψος των οποίων ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ.

Ακόμη, στα ελεγκτικά κέντρα έχει ανατεθεί ο επανέλεγχος κλεισμένων ή περαιωμένων υποθέσεων, για τις οποίες έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών με τις οποίες υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής.