Στην Αθήνα για το νέο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Στην Αθήνα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 13/6 ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συμμετέχοντας στην συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) της χώρας για το πλαίσιο προγραμματισμού των σχετικών έργων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Εμμανουήλ Γραφάκο, τον Ειδικό Γραμματέα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής Γιώργο Ζερβό και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης Νικόλαο Μαμαλούγκα.