ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Ενεργειακή αναβάθμιση και χρηματοδοτικά εργαλεία
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Στη σύνταξη και έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων προχώρησε η περιφέρεια Κρήτης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιά, σεισμός, τραυματισμός ή παθολογικό συμβάν εργαζόμενου ή επισκέπτη.  Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων επιδιώκεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

  1. Η προστασία της ζωής και της υγείας του προσωπικού και των επισκεπτών.
  2. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συμβάντος στο περιβάλλον.
  3. Ο περιορισμός των ζημιών στα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού.
  4. Η επαναφορά στην κανονικότητα των λειτουργιών της Περιφέρειας.

Το ΣΑΕΚ έχει εγκριθεί, ήδη, με την αριθμ 59/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με σχετική πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οργάνωσης Ζαχαρία Δοξαστάκη έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή για το συνολικό συντονισμό αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και ο ορισμός των ομάδων πυρασφάλειας. Κρίσιμο στοιχείο για την ορθή πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων αποτελεί η βασική, διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των υπαλλήλων.  Η υπηρεσία ζήτησε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την εκπαίδευση των ομάδων πυρασφάλειας που έχουμε συγκροτήσει και  ξεκίνησε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισηγητή τον Επιπυραγό Λουκάκη Ευάγγελο.

Θα ακολουθήσουν άλλα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα.  Ο αντιπεριφερειάρχης Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Θεωρούμε πολλή σημαντική την εκπαίδευση των υπαλλήλων μας σε θέματα που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και ευχαριστούμε, ιδιαίτερα τον Διοικητή της Π.Υ Ηρακλείου Μ. Σεληνιωτάκη, Πυραγό και τον υπεύθυνο του επιμορφωτικού προγράμματος Ευάγγελο Λουκάκη, Επιπυραγό. Πάγια επιδίωξη μας αποτελεί η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η προστασία των πολιτών».