Ο Γιώργος Σισαμάκης περιγράφει πώς πρέπει να είναι η ισχυρή ταυτότητα του Ηρακλείου
Ο Γιώργος Σισαμάκης περιγράφει πώς πρέπει να είναι η ισχυρή ταυτότητα του Ηρακλείου

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του δημάρχου Ηρακλείου Αλ. Καλοκαιρινού για τη λήψη δανείου, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει σήμερα στη 1.00 το μεσημέρι την έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων για το 2024 που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του νέου προϋπολογισμού.

με την εισήγηση, το συνολικό ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 46.095.700,69 ευρώ, εκ των οποίων τα 22.708.195,75 C (49,26%) καλύπτονται από ίδιους πόρους. Τα υπόλοιπα 23.387.504,94 C (50,74%) προβλέπεται να καλυφθούν από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφέρεια Κρήτης).

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιώργο Σισαμάκη, «ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα επιμέρους θεματικά Στρατηγικά του Σχέδια (ΣΟΑΠ, ΣΒΑΑ, Έξυπνη, Ανθεκτική Πόλη, Τουριστικό Μάρκετινγκ Ηρακλείου, Τοπικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ΣΔΑΕ), έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο δράσης για την ευρύτερη περιοχή των διοικητικών του ορίων, το οποίο θα μπορεί να υλοποιεί μέσα από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και συνέργειες με άλλους φορείς.

Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί την κατά έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου. Καταρτίζεται μέσα από μια διαδικασία συνεχούς συνεργασίας του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες όλων των υπηρεσιών του Δήμου και με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου.

Η τελική και λεπτομερής κατάρτισή του συντονίζεται από την αρμόδια Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Οικονομικών και πραγματοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού, για τη σύνταξη ενός ρεαλιστικού, με αναπτυξιακό χαρακτήρα πρόγραμμα. Ειδικότερα όμως για το οικονομικό έτος 2024 θα υπάρξει μια διαφοροποίηση του τεχνικού προγράμματος από τα προηγούμενα έτη, όπως συνέβη και για το έτος 2023.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στο τεχνικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις που αφορούν έργα, ενώ μέχρι πρότινος η υπηρεσία συμπεριελάμβανε και δράσεις που αφορούσαν προγραμματικές συμβάσεις, προμήθειες πάγιου εξοπλισμού, επισκευές και συντηρήσεις. Οι λοιπές δράσεις που δεν χαρακτηρίζονται έργα θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.