Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, για τις ανάγκες στελέχωσής του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών θέσεων ως εξής:

1. ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ Πρόσληψη ενός συνεργάτη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (1 χρόνο), με δυνατότητα ανανέωσης. Απαραίτητα προσόντα: Σπουδές (βασικές ή και μεταπτυχιακές) στους τομείς των Μουσειακών – Μουσειολογικών Σπουδών ή της Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Γνώση Η/Υ.Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογη θέση.Επιθυμητά Προσόντα: Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

2. ΘΕΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ Πρόσληψη ενός συνεργάτη με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου (1 χρόνο), με δυνατότητα ανανέωσης. Απαραίτητα προσόντα: Σπουδές στους τομείς των Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών με συναφείς, με το αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής, μεταπτυχιακές σπουδές. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Γνώση Η/Υ. Προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογη θέση.

3. ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ανάθεση υπηρεσιών σε συνεργάτη με σύμβαση έργου για τις ανάγκες οργάνωσης του φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας». Απαραίτητα προσόντα: Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση μεγάλων πολιτιστικών δράσεων/εκδηλώσεων/γεγονότων.

Κριτήρια Επιλογής

Η προεπιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των τυπικών τους προσόντων, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν όσοι προεπιλεγούν. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (info@kazantzaki. gr) πλήρες βιογραφικό σημείωμα με διαβιβαστικό στο οποίο θα επισημαίνουν τη θέση που τους ενδιαφέρει ώς τις 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Δικαιολογητικά ή αλλά αποδεικτικά των προσόντων τους έγγραφα, καθώς και συστατικές επιστολές είναι δυνατόν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους κατά το στάδιο της τελικής επιλογής.

Πληροφορίες κ.κ. Βαρβάρα Τσάκα και Βούλα Βασιλειάδη (τηλ. 2810 741689 – [email protected]).