Ο Συνήγορος του Πολίτη Α. Ποττάκης
Ο Συνήγορος του Πολίτη Α. Ποττάκης

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, αναμένεται να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής. Στόχος της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιείται σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η ενημερωτική συνάντηση αποτελεί μία από τις ενέργειες της πράξης «Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Λίγο πριν την εκδήλωση, ο Συνήγορος του Πολίτη μιλά στην «Π» απαντώντας για τις καταγγελίες που δέχεται, τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και τα προβλήματά της, τη χρηστή διοίκηση, αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ερ.: Ποιές είναι οι πιο συχνές καταγγελίες που δέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη; Πώς τις αξιολογεί;

Απ.: Οι καταγγελίες που δέχεται ο Συνήγορος του Πολίτη καλύπτουν όλο το φάσμα της δράσης του κράτους, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκτείνονται και σε ολοένα και μεγαλύτερο πεδίο του ιδιωτικού τομέα, για τη καταπολέμηση των διακρίσεων και τη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι συχνότερες, και ενίοτε συνθετότερες ως προς την επίλυσή τους, καταγγελίες αφορούν στη λειτουργία της φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης, καθώς και σε ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας, προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, λειτουργίας επιχειρήσεων της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού.

Ερ.: Ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης όσον αφορά την εργασία του Συνηγόρου του Πολίτη;  Ποία είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες;

Απ.: Η οικονομία της Κρήτης στηρίζεται σημαντικά στη τουριστική δραστηριότητα και στον πρωτογενή τομέα. Για τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής, τις στρεβλώσεις στην απονομή και καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, του αλιείς, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει τα τελευταία χρόνια ασχοληθεί επανειλημμένα και εκτεταμένα, τόσο με επιμέρους παρεμβάσεις όσο και με προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών, αντιμετώπιση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και θωράκιση του θεσμικού πλαισίου.

Το 2019, μάλιστα, δημοσιοποιήσαμε ειδική έκθεση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ και πρόσφατα εκδώσαμε πόρισμα για τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τα ζητήματα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τα ελλείμματα σε βασικές υποδομές και αναγκαίους φυσικούς πόρους, τις προκλήσεις που η άναρχη τουριστική ανάπτυξη επιφέρει στο περιβάλλον, ο Συνήγορος του Πολίτη θα δημοσιοποιήσει έκθεση εντός του έτους, όπου θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τόσο υφιστάμενα προβλήματα όσο και καλές πρακτικές, αποτελεσματικές πολιτικές και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Και στους δύο αυτούς τομείς, τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας αλλά και την οικονομία του τουρισμού έχουμε ανταποκριθεί σε αιτήματα και καταγγελίες κατοίκων του νησιού.

 Ο Συνήγορος του Πολίτη Α. Ποττάκης
Παρέμβαση στην Κρήτη

Ερ.: Πώς έχει συμβάλει ο Συνήγορος του Πολίτη στην επίλυση προβλημάτων στην Κρήτη;

Απ.: Ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε κληθεί επανειλημμένα να παρέμβουμε για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, συχνά από διακινδυνεύσεις που επιφέρει η έκνομη ανθρώπινη δράση. Από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε ανενεργό λατομείο στο Ρέθυμνο, τη παράνομη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων στα Χανιά, τη βλάβη στο οικοσύστημα της νήσου Χρυσής, μέχρι την επιβάρυνση των εκβολών του Αποσελέμη, έχουμε παρέμβει αποφασιστικά, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, ενεργοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες και φέρνοντας τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους.

Αλλά και σε πλήθος αιτημάτων των κατοίκων της Κρήτης για την παρέμβασή μας και την αποκατάσταση της νομιμότητας και χρηστής λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού, στη φορολογία, την απονομή συντάξεων και προνοιακών παροχών, στην υγεία, την εκπαίδευση.

Ερ.: Πώς μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να συμβάλει στην προώθηση της καλής διοίκησης;

Απ.: Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η ανεξάρτητη αρχή, ο συνταγματικός θεσμός της χώρας με αποστολή την εμπέδωση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας. Αποτελεί την έκφραση του συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι.

Διαμεσολαβεί και παρεμβαίνει για την άρση των διοικητικών στρεβλώσεων, των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Εισηγείται προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη διοίκηση, την ικανοποιητική επικοινωνία των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της χώρας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα προβλήματα των πλέον ευάλωτων.  Και αποτελεί προνομιακό συνομιλητή με διεθνείς οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ που εποπτεύουν το επίπεδο του κράτους δικαίου στη χώρα.

Ερ: Ποιές είναι οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Συνήγορος του Πολίτη; Πώς σκοπεύει ο Συνήγορος του Πολίτη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές;

Απ.: Οι προκλήσεις για τον Συνήγορο δεν θα μπορούσαν παρά να είναι συνυφασμένες με τις προκλήσεις για το κράτος, την κοινωνία, την οικονομία. Ο μετασχηματισμός του κράτους που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εκχώρηση ολοένα και περισσότερων τομέων δράσης του στην ιδιωτική πρωτοβουλία, τη συρρίκνωση της παροχικής διοίκησης, απαιτεί ενίσχυση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες και να προστατεύονται από αθέμιτες πρακτικές. Η ψηφιοποίηση των συναλλαγών με τη διοίκηση θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, διασφαλίζοντας, ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, κανείς δεν θα «περιθωριοποιηθεί» λόγω περιορισμένης εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Η παρατεταμένη ακρίβεια που, μάλιστα, ήρθε μετά από μια δεκαετία αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ωθώντας μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού στα όρια της ανέχειας, με άμεσες συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο.