Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Κατά 10% αναμένεται να αυξηθεί το επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η διαμόρφωση του εσόδου επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση της ρυθμιζόμενης χρέωσης, η οποία υπάρχει στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.

Ειδικότερα, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αναθεωρεί το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ κατά περίπου 10% την περίοδο 2023-25. Πιο συγκεκριμένα, για το 2023 αυξάνεται κατά 9,96%, για το 2024 κατά 10,51% και το 2025 κατά 10,64%.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, τα ποσά που προκύπτουν από την αναθεώρηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή «θα ανακτηθούν μέσω της έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου του έτους 2024 ή και επόμενων ετών, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκαλείται έντονη διακύμανση στα σχετικά τιμολόγια των χρηστών του δικτύου διανομής. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή κρίνει ότι είναι αναγκαίο να υποβληθεί σχετική εισήγηση του Διαχειριστή αναφορικά με τη δυνατότητα εξομάλυνσης των προς ανάκτηση ποσών στις αποφάσεις έγκρισης των Απαιτούμενων Εσόδων των επόμενων ετών».

Με την ίδια απόφαση αναθεωρείται η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή για τα έτη 2023-2025 της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025 σε 7,57% για το 2023, 7,51% για το 2024 και 7,45% για το 2025.