καθηγήτρια

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η προκήρυξη της Σχολής Εθνικής ‘Αμυνας για την πλήρωση 4 θέσεων εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) («International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».

Η διάρκεια της σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι από 12 Σεπτεμβρίου 2024 έως 13 Δεκεμβρίου 2024 Μετά την ημερομηνία αυτή, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά στη ΣΕΘΑ μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 στις 11:00 π.μ., με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected].

Η υποβολή των αιτήσεων, με όλα τα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή, δύναται να λάβει χώρα:

  • Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα, εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην κεντρική γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα,
  • Με συστημένο φάκελο, μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής ‘Αμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο, μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Μετά την 12η Ιουλίου 2024 στις 11:00 π.μ., δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων από:

  • Το Γραφείο Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού της ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο: 210-8896557 και
  • Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση [email protected]

Επίσης η Σχολή Τοπογραφίας προκήρυξε την πλήρωση 20 θέσεων καθηγητών-τριών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με αυτή της εκπαίδευσης στη Σχολή, η οποία θα διεξαχθεί από 14 Οκτωβρίου 2024 έως 30 Μαϊου 2025, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30-14:00, πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα, Επίσημων Αργιών κ.λπ.

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο-ώρα κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή Τοπογραφίας, από την 25 Ιουνίου 2024 μέχρι και την 8η Ιούλίου 2024 , στη διεύθυνση: «Σχολή Τοπογραφίας (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού)», Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ», οδός Ευελπίδων 4, Τ.Κ. 11362, Πεδίον ‘Αρεως – ΑΘΗΝΑ.

Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: «Σχολή Τοπογραφίας (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού)», Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ», οδός Ευελπίδων 4, Τ.Κ. 11362, Πεδίον ‘Αρεως -ΑΘΗΝΑ και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο την 8 Ιουλίου 2024.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Τοπογραφίας (Γραμματεία Σχολής), τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 210 – 8206697.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Τέλος το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ) που εδρεύει στο στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΘΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑ (ΜΟΥΝΤΖΙΑ)», στο Ρούσσο – Καρδίτσας, ΤΚ:43100 προκήρυξε την πλήρωση 1 θέσης καθηγητή-τριας για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, στο γνωστικό αντικείμενο Πολεμικές Τέχνες (TAE KWON DO ή KARATE).

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με αυτή της εκπαίδευσης στο ΚΕΣΝ, η οποία θα διεξαχθεί από 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2025, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:15 – 13:40 (πέντε εκπαιδευτικές περίοδοι κατά τις πρωινές ώρες), και 15:25-16:55 χειμερινή ώρα ή 17:25-18:55 θερινή ώρα (δύο εκπαιδευτικές περίοδοι κατά τις απογευματινές ώρες) και κάθε Σάββατο 09:30-11:30 πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίσημων Αργιών κλπ.

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση του ΚΕΣΝ σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο – ώρα κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από το ΚΕΣΝ, 15 μέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 2441081178 εσωτερικό 121 και 148.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ