ΒΟΥΛΗ

Την ισοτιμία των πτυχίων ΤΕΙ και Πανεπιστημίου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προβλέπει Τροπολογία που κατέθεσε η ΚΟ του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, προτείνεται οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΤΕΙ που συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, να λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα των παραπάνω Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 5 του άρθρου 5, με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων, που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστήμιου.

Ο κύκλος μαθημάτων για τους απόφοιτους ειδικότερα να παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, να αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση του πτυχίου τους.

Για τους απόφοιτους και εγγεγραμμένους φοιτητές των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα συγχωνευόμενα Ιδρύματα, το ΚΚΕ προτείνει να δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως προκύπτει από τη συγχώνευση.

Ο κύκλος μαθημάτων να παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, ενώ, τέλος, στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα να παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση του πτυχίου της με τίτλο πανεπιστημιακό.