φωτιά
Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στην Περιφέρεια για την ενίσχυση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης.

Να εντάξουν άμεσα τις Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2018 ζητά από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων «Με έκπληξη και λύπη πληροφορηθήκαμε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκα, στην ερώτηση επτά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Διακριτική μεταχείριση εις βάρος μαθητών του 3ου επιστημονικού πεδίου, υποψηφίων για αστυνομικές σχολές».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός απορρίπτει την ένταξη των Αστυνομικών Σχολών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) επικαλούμενος «…ό́τι το γνωστικό́ αντικείμενο των μαθημά́των βαρύ́τητας αυτού́ αφενός δε σχετίζεται σε ικανό ́ βαθμό́ με τις βασικέ́ς γνώ́σεις που καλείται να έχει ο υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές, ό́σο με εκείνες των υπόλοίπων Επιστημονικών Πεδίων, αφετέρου η πρό́σβαση των υποψηφίων σε αυτό́, δεν εξασφαλίζεται ισότιμα για όλους τους υποψή́φιους, εξαιτί́ας των διαφορετικών συντελεστώ́ν βαρύ́τητας».

Οι λόγοι που επικαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός είναι έωλοι και δείχνουν, μάλλον, ελλιπή γνώση του θέματος. Η πρόσβαση στις παραγωγικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ.  και τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αυτή τη στιγμή από όλα τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία (1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) εκτός από το 3ο. Ποια μαθήματα βαρύτητας θεωρεί ως απαραίτητα για τους υποψηφίους αυτών των σχολών;»