Τελευταία παράταση για τους οφειλέτες της Λότζια

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Τελευταίο “καμπανάκι” για όσους εξακολουθούν να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το ταμείο της Λότζια σε ότι αφορά στην πληρωμή των τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής τους χωρίς προσαυξήσεις. Ειδικότερα όπως προκύπτει, όσοι έχουν χρέη από το 2022 και  το πρώτο εννιάμηνο του 2023 μπορούν να τα εξοφλήσουν, χωρίς τους επιβληθούν προσαυξήσεις εφόσον πληρώσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες τους μέχρι τις 31 0κτωβρίου.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Δημοτικής Περιουσίας Μανόλη Βασιλάκη, το θετικό είναι ότι αυτής της κατηγορίας τα χρέη προς το Δήμο Ηρακλείου δεν είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, να εξοφληθούν ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις που θα τους επιβαρύνουν οικονομικά. Όπως εξηγεί, το ύψος των χρώσεων μέχρι και φέτος ήταν με βάση την αναπροσαρμογή των τιμών που έγινε λόγω του covid πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Όμως είναι σημαντικό οι πολίτες να μη χάσουν την ευκαιρία της αποπληρωμής για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις που θα τους χρεωθούν.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου,  «στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών σε δήμους: α) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προσθήκη και των μηνών Ιανουαρίου έως Σεπτεμβρίου 2023 για την καταβολή των οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων, καθώς και την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης, β) στο τελευταίο εδάφιο απαλείφεται η προθεσμία για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο Μ. Βασιλάκης
Ο Μ. Βασιλάκης

Ειδικά, για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την 31 η Οκτωβρίου 2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Α.Α.Δ.Ε.».

Συνεπώς οι υπόχρεοι επαγγελματίες που δεν έχουν δηλώσει για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023 τα ανωτέρω έσοδα μπορούν έως 31/10/2023 να προχωρήσουν στη δήλωσή τους χωρίς πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις που αφορούν το διάστημα έως 30/9/2022 υποβάλλονται στο Δήμο ενώ οι δηλώσεις για τα εισοδήματα από 1/10/2022 και μετά υποβάλλονται στην πλατφόρμα των ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://dae.govapp.gr/ Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, στα τηλέφωνα 2813409426  & 2813409434.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει