Νεότερος ο πληθυσμός της Κρήτης από εκείνον του Συνόλου Χώρας

-Χωρίς σημαντικές διαφορές στην οικογενειακή του κατάσταση

του Μανόλη Δρεττάκη*

Στο άρθρο μας στο φύλλο της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» της 16.9.23 εξετάσαμε τις μεταβολές που σημειώθηκαν στον πληθυσμό της Κρήτης και των νομών της και του Συνόλου Χώρας και τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι μεταβολές αυτές.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε  τις μεταβολές  του πληθυσμού μόνο της Κρήτης  το 2021 σε σχέση με το 2011 κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών κατά φύλο και την οικογενειακή κατάστασή του πληθυσμού της κατά φύλο.  Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι των Απογραφών 2011 και 2021 από τη βάση δεδομένων της  ΕΛΣΤΑΤ. Τα αντίστοιχα της Απογραφής του 2021 για τους νομούς της χώρας  δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα.

Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ

δρεττακης πινακας 1Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα 1 δίνεται η κατανομή του πληθυσμού των ανδρών της Κρήτης σε δύο μεγάλες ομάδες ηλικιών   0-39 ετών και 40-80 ετών και πλέον  και το σύνολό τους το 2011, στη 2η στήλη του 2021 και στην 3η η διαφορά  τους. Στο δεύτερο μέρος δίνονται  του Πίνακα  δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του πληθυσμού των γυναικών και στο τρίτο του συνόλου (ανδρών και γυναικών). Στο τέταρτο τμήμα δίνονται οι διαφορές γυναικών-ανδρών.

Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι το 2021 σε σχέση με το 2011 ο πληθυσμός:

–  Τόσο των ανδρών και των γυναικών όσο και του Συνόλου Χώρας της ομάδας ηλικιών 0-39 ετών μειώθηκε ενώ εκείνος της ομάδας ηλικιών 40-80 ετών και άνω  αυξήθηκε κατά περίπου τον ίσο αριθμό. Στο Σύνολο, όμως, τη Χώρας η μείωση της ομάδας ηλικιών 0-39 ετών ήταν πολύ πιο μεγάλη από την αύξηση της ομάδας ηλικιών 40-80 ετών και άνω.

–  Τόσο το 2011 όσο και το 2021 οι γυναίκες ήταν λιγότερες από τους άνδρες στην ομάδα ηλικιών 0-39 ετών, ενώ στην ομάδα ηλικιών 40-80 και άνω ετών περισσότερες και διπλάσιες από εκείνες της μείωσης της ομάδας ηλικιών 0-39 ετών .

Αποτέλεσμα των παραπάνω διαφορών ήταν να υπάρχουν διαφορές στη μέση ηλικία ανδρών και γυναικών τόσο το 2011 όσο και το 2021. Οι διαφορές αυτές στη μέση ηλικία του πληθυσμού τους δίνονται στον Πίνακα 2 στον οποίο, για σύγκριση, δίνεται και η μέση ηλικία του πληθυσμού του Συνόλου Χώρας.

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι ο πληθυσμός της Κρήτης είναι νεότερος από εκείνο του Συνόλου Χώρας. Αναλυτικότερα  τόσο το 2011 όσο και το 2021 η μέση ηλικία του πληθυσμού:

-Της Κρήτης τόσο στους άνδρες και στις γυναίκες όσο και στο σύνολο του ήταν μικρότερη κατά 2 έτη το 2011 και πάνω από 2 έτη το 2021.

-Των γυναικών τόσο στην Κρήτη όσο και στο Σύνολο Χώρας ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών και η διαφορά τους το 2021 ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του 2011.

δρεττακης πινακας 2Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ

Στην 1η στήλη του πρώτου μέρους του Πίνακα 3 δίνεται η οικογενειακή κατάσταση του πληθυσμού των ανδρών  της Κρήτης το 2011, στη 2η του 2021 και στην 3η η διαφορά τους. Στο δεύτερο μέρος τα αντίστοιχα στοιχεία του πληθυσμού των γυναικών και στο τρίτο εκείνα του συνόλου τους (ανδρών και γυναικών).

δρεττακης πινακας 3Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι το 2021 σε σχέση με το 2011 τόσο στους άνδρες και στις γυναίκες όσο και στο σύνολό του μόνο οι έγγαμοι μειώθηκαν και μάλιστα κατά παρόμοιο αριθμό, ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες αυξήθηκαν αλλά με μεγάλες διαφορές στην αύξηση τους. Ειδικότερα η αύξηση:

-Των άγαμων γυναικών ήταν ελαφρά μεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών.

-Των ανδρών σε χηρεία ήταν μικρή, ενώ των γυναικών υπερτριπλάσια.

-Των διαζευγμένων και των σε διάσταση ανδρών και γυναικών πολύ μεγάλη και περίπου ίση σε αριθμό.

-Όσων είναι με σύμφωνο συμβίωσης τεράστια (ο αριθμός των ανδρών με σύμφωνο συμβίωσης το 2021 ήταν 23 φορές μεγαλύτερος εκείνου του 2011 και των γυναικών 18 φορές). Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με εκείνο των εγγάμων.

δρεττακης πινακας 4Από τη σύγκριση του αριθμού ανδρών γυναικών του Πίνακα 3 φαίνεται ότι τόσο το 2011 όσο και το  2021 οι άγαμοι και έγγαμοι άνδρες ήταν περισσότεροι από τις άγαμες και έγγαμες γυναίκες, ενώ το αντίθετο ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίας, Αναλυτικότερα:

-Οι άγαμοι  ήταν περισσότεροι από τις άγαμες  κατά 26.010 το 2011 και κατά 25.516 το 2021.

-Οι έγγαμοι  ήταν περισσότεροι από έγγαμες.

-Οι χήρες ήταν περισσότερες από τους χήρους κατά  28.583 το 2011 και 29.705 το 2021.

-Οι διαζευγμένες ήταν περισσότερες από τους διαζευγμένους.

-Οι  σε διάσταση γυναίκες ήταν περισσότερες από τους άνδρες.

-Οι με σύμφωνο συμβίωσης γυναίκες ήταν περισσότερες από τους άνδρες.

Στον Πίνακα 4, για σύγκριση, δίνεται η ποσοστιαία κατανομή κατά οικογενειακή κατάσταση των ανδρών και γυναικών της Κρήτης και του Συνόλου Χώρας τα έτη 2011 και 2021. Στις δύο πρώτες στήλες του πρώτου μέρους του Πίνακα δίνεται εκείνη των ανδρών της Κρήτης τα έτη 2011 και 2021 και στις δύο επόμενες εκείνη των ανδρών του Συνόλου Χώρας. Στο δεύτερο μέρος δίνεται εκείνη των γυναικών της Κρήτης και του Συνόλου Χώρας.

Από τη σύγκριση της 1ης με τη 2η στήλη και της 3ης  με την 4η  στηλών του Πίνακα 4 φαίνεται ότι η ποσοστιαία κατανομή κατά οικογενειακή κατάσταση ανδρών και γυναικών στην Κρήτη έχει μικρές διαφορές από εκείνη στο Σύνολο Χώρας.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην  αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει