Μια έκθεση έκπληξη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης

194
ΣΑΡΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Του Δημ. Κων. Σαρρή*

Ευχάριστη και συνάμα ελπιδοφόρα έκπληξη αισθάνθηκε, πρόσφατα, ο επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης, αλλά και οι απλοί πολίτες βλέποντας τα πολλά θαυμάσια περίπτερα της έκθεσης με τίτλο Τριήμερο Καινοτομίας “Η Κρήτη της γνώσης και της παραγωγής” που έλαβε χώρα στο μοναδικό, από κάθε άποψη, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και την συνέργεια του ΙΤΕ, του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ,Σ του ΕΛΜΕΠΑ, του ΕΛΚΕΘΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σημαντικές εφευρέσεις, τεχνικά καινοτομικά δημιουργήματα, που πιστοποιοιούν, σε πρώτη φάση, ότι κάτι πολύ σοβαρό γίνεται στα τεχνολογικά ιδρύματα της Κρήτης στα πλαίσια της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Τι σημαίνει όμως καινοτομία;

Από ετυμολογική άποψη σημαίνει Τέμνω (Τομή) το νέο (καινο), πρωτοτυπώ, χαράζω νέους δρόμους…

Στην γνώση και την παραγωγή ως καινοτομία ορίζεται «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

Υπάρχουν δύο τύποι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1.Τεχνολογική καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται:

α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,

β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.

Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.

  1. Μη τεχνολογική καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών

Οργανωτική μη τεχνολογική καινοτομία είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας. Μη τεχνολογική καινοτομία εμπορίας είναι η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές.

Μπορεί να είναι τεχνολογική καινοτομία π.χ.Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες

Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

Προϊόντα βιοτεχνολογίας

Φάρμακα βιολογικής βάσης

Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή

Μη τεχνολογική καινοτομία μπορεί να είναι π.χ. Νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες

Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών

Προϊόντα βιοτεχνολογίας

Φάρμακα βιολογικής βάσης

Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην ιατρική ή στην παραγωγή

Ψηφιακός χειρισμός προϊόντων

Τι δεν είναι καινοτομία οποιασδήποτε μορφής;

Ένα σημαντικό κριτήριο για όλα τα είδη καινοτομίας είναι ότι πρέπει να περιέχουν µμία σημαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. ∆εν είναι λοιπόν καινοτομία αλλαγές οι οποίες: έχουν μικρή σημασία ή εμβέλεια ή δεν επιφέρουν ικανό βαθμό νεωτερισμού στην επιχείρηση κλπ.

Η θαυμάσια λοιπόν έκθεση αυτή μας διαβεβαίωσε ότι το επιστημονικό προσωπικό των τεχνολογικών ιδρυμάτων της Κρήτης είναι υψηλότατου επιπέδου. Οι βάσεις μπήκαν, χρειάζεται όμως συνέχεια και συνέπεια. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν σε γνώση, νέες ιδέες τις οποίες να κάνουν στη συνέχεια πράξη…

 

*Ο Δημ. Κων. Σαρρής είναι πρόεδρος του ΔΕΚΚ (π. Νομάρχης)

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει