Προκηρύξεις για διευθυντές στα δύο ινστιτούτα

536

Στον «αέρα» είναι οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων διευθυντή των Ινστιτούτων Αστροφυσικής και Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Οι υποψηφιότητες για τον διευθυντή του ΙΑ υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και για το ΙΕΧΜΗ έως και την Τρίτη 01 Νοεμβρίου.

Η θητεία του σημερινού διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής λήγει στις 5 Μαρτίου 2023 και του  Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής στις 28 Μαρτίου 2023.

Για την πλήρωση της θέσης υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α ́ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου προΐσταται των υπηρεσιών αυτού, έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων ετών, συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει