ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΜΕΠΑ: Ζητούν… Πολυτεχνική Σχολή

Το καυτό θέμα της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επαναφέρει η Σύγκλητος του Ιδρύματος, σε επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας.

Αφορμή στέκεται το κάλεσμα της κ. Νίκης Κεραμέως προς τις διοικήσεις των ΑΕΙ να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη.

Στην επιστολή αναφέρονται όλα τα βήματα που έχουν γίνει από την ίδρυση του ΕΛΜΕΠΑ ως σήμερα.

Για τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο, η Σύγκλητος του Ιδρύματος τονίζει, μεταξύ άλλων

«Επισημαίνουμε ότι με την ίδρυση του ΕΛΜΕΠΑ δημιουργήθηκαν Πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν επιστημονικά αντικείμενα που έλειπαν εντελώς από το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης, όπως είναι η Γεωπονία, η Διοίκηση και ο Τουρισμός, η Μηχανολογία, η Ηλεκτρονική, η Κοινωνική Εργασία, η Διατροφή & Διαιτολογία, η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, η Νοσηλευτική και η Μουσική Τεχνολογία & Ακουστική.

Η νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση του ΕΛΜΕΠΑ δεν δημιούργησε ουσιαστικές επικαλύψεις με τα υφιστάμενα Τμήματα των δύο άλλων Πανεπιστημίων της Κρήτης.

Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο ΕΛΜΕΠΑ από την ίδρυσή του αποδίδει σημαντικούς καρπούς και αυτό αναδεικνύεται και από δύο ακόμη δεδομένα:

i) Παρά το γεγονός ότι στο ΕΛΜΕΠΑ υπήρξε για το 2021 μια μείωση κατά 29% του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε σχέση με το 2020 (1560 έναντι 2198) ως συνέπεια της εφαρμογής της ΕΒΕ, διαπιστώνεται ότι σε τέσσερα από τα έντεκα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου καλύφθηκαν όλες οι θέσεις των εισακτέων (Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής), ενώ σε κανένα Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουμε λιγότερους από συνολικά 50 εισακτέους στο πρώτο έτος σπουδών σε αντίθεση με άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια.

Αυτό, κατά τη γνώμη μας, οφείλεται στην ελκυστικότητα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ, προσφέροντας τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και στην αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή ποιότητα του Πανεπιστημίου και τη μεγάλη εξωστρέφεια και διασύνδεση με την κοινωνία που επιδεικνύει στα ελάχιστα χρόνια λειτουργίας του. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει επανακαθορισμός του αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα με βάση τις εισηγήσεις των Πανεπιστημίων, αλλά και συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, όπως η στελέχωση των Τμημάτων (π.χ. λόγος φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ), οι υποδομές που αυτά διαθέτουν και η απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας.

ii) Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ για το έτος 2020, όπου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συγκέντρωσε έναν σχετικά ικανοποιητικό αριθμό μορίων, παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια δεν ευνοούσαν τα «νέα» Τμήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα «νέα» Τμήματα δεν θα μπορούσαν να έχουν «ανακηρυχθέντες διδάκτορες» μέσα σε 2 ή 3 χρόνια λειτουργίας -δείκτης Β.1.1- και επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά διδάκτορα» -δείκτης Β.1.2-, κ.α.). Είναι δεδομένο ότι με τον απαραίτητο επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων από την ΕΘΑΑΕ και την αδιαμφισβήτητη πρόοδο του Πανεπιστημίου σε όλα τα πεδία, αλλά ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και της διεθνοποίησης, η μοριοδότηση του ΕΛΜΕΠΑ θα αυξάνεται διαρκώς στα επόμενα έτη.

Εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των φακέλων πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των «νέων» Τμημάτων στην ΕΘΑΑΕ. Το ΕΛΜΕΠΑ υπέβαλε 10 από τους συνολικά 11 φακέλους των Τμημάτων του εντός της προθεσμίας που είχε αρχικά τεθεί (28/2/2022). Με την παράταση που δόθηκε στη συνέχεια από την ΕΘΑΑΕ (έως τις 31/3/2022), μετά από αίτημα πολλών Πανεπιστημίων, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ο τελευταίος φάκελος πιστοποίησης ΠΠΣ του ΕΛΜΕΠΑ. Ολοκληρώνουμε σταδιακά τη συμπλήρωση των αρχείων των υποβληθέντων φακέλων με βάση τις, ήσσονος σημασίας, παρατηρήσεις από την ΕΘΑΑΕ, ενώ η πιστοποίηση των ΠΠΣ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2022-23».

Συνεπώς, η Σύγκλητος του Ιδρύματος τονίζει πως «είναι απολύτως απαραίτητο να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία της πιστοποίησης των υφιστάμενων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ, τα οποία λειτουργούν για μόλις 2-3 έτη, πριν κατατεθεί οποιαδήποτε πρόταση από το ΥΠΑΙΘ για τυχόν νέα αναδιάρθρωσή τους (καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων, συγχωνεύσεις με άλλο/α Τμήμα/Τμήματα κ.α.). (…)

Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόοδος κι η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ θα πρέπει να επιλυθούν από την Πολιτεία τα θεσμικά προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας τους. Έτσι, θα πρέπει:

(i) να ιδρυθεί άμεσα Πολυτεχνική Σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση από την ΕΘΑΑΕ των Τμημάτων ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μηχανικών και την υπαγωγή τους στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master) και

(ii) να επανακατατεθεί και να ψηφιστεί η τροπολογία των συν-αρμόδιων Υπουργείων για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ στο ΓΕΩΤΕΕ με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Γεωπόνου. Σημειώνουμε ότι το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει επίσης υπαχθεί στο άρθρο 46 του ν. 4485/2017 για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master), ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ για την ένταξη σε αυτό των αποφοίτων του.

γ) Να εξεταστεί από την ΕΘΑΑΕ η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής στο Ηράκλειο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 με 80 εισακτέους (βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας με βάση το άρθρο 33 του ν. 4653/2020, ενώ έχει ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019). Πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τις σχετικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία, έχει κατατεθεί στο ΥΠΑΙΘ και την ΕΘΑΑΕ στις 11/06/2021. Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής προηγείται των υπολοίπων 5 Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας (έχουν επίσης κατατεθεί σχετικοί φάκελοι για τα Τμήματα αυτά στο ΥΠΑΙΘ και την ΕΘΑΑΕ από τις 11 & 14/6/2021), βάσει της πολυκριτήριας μεθόδου ανάλυσης που εμπεριέχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει