Αναβάθμιση με… ERMES στο λιμάνι του Ηρακλείου

199

Η διακυβέρνηση για ένα συνεργατικό μηχανισμό για το λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, ήταν το θέμα διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ERMES που εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας ESPON 2020, στο οποίο και μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν κυρίως οι παγκόσμιες τάσεις διασύνδεσης των λιμένων με τον αστικό χώρο, οι οποίες αφορούν εναλλακτικά ή συμπληρωματικά : α) την βελτιστοποίηση των λειτουργιών των λιμένων, β) την περιφερειοποίηση και πολυτροπικότητα των λιμένων, γ) την ψηφιοποίηση & καινοτομία και δ) τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες και καταγράφηκαν για κάθε τάση οι πιθανές δράσεις για την επίτευξη τους αλλά και τα εμπόδια και επιπτώσεις που παρατηρούνται.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης έγινε χαρτογράφηση των επιπτώσεων αξιολογώντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τους στοιχεία, προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ολιστικό σενάριο, που θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς τάσεις.

Μελλοντικά θα γίνει και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των λιμένων που συμμετέχουν στην έρευνα του έργου: Μάλτα, Λιγουρία και Ανατολική Φλάνδρα.

Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη χωροταξικού αστικού-θαλάσσιου σχεδιασμού με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών ροών και των επιχειρήσεων σε αστικές θαλάσσιες περιοχές.

Το έργο ERMES επικεντρώνεται στην ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων ξηράς – θάλασσας μέσω πολιτικών και λύσεων ήπιας διακυβέρνησης που επιτρέπουν την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και τη μεγιστοποίηση των περιφερειακών ωφελειών του βιώσιμου αστικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης ανέφερε ότι το λιμάνι Ηρακλείου είναι ο βασικός πυλώνας – θαλάσσια πύλη εισόδου προϊόντων και ανθρώπων στην Κρήτη και σε αυτό βασίζεται η Περιφερειακή Οικονομία του νησιού. Επίσης, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας δημιουργικός Συνεργατικός Μηχανισμός για το λιμάνι ο οποίος θα μαθαίνει από τις διεθνείς εμπειρίες και θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει