ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Συστηματική παρακολούθηση των νερών κολύμβησης

132

Σύστημα παρακολούθησης των νερών κολύμβησης σε 177 ακτές της Κρήτης, ενεργοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με σχετική σύμβαση που υπογράφηκε.

Την υλοποίηση του έργου έχουν αναλάβει οι Διευθύνσεις υδάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης, με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, θεσπίζοντας διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης καθώς και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης στις 177 ακτές της Κρήτης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού (web – based) θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διαδικτυακή πύλη και στη Γεωπύλη της ΑΔΚ.

Θα είναι προσβάσιμη για κάθε χρήστη από υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο και θα περιλαμβάνει γεωγραφικό εντοπισμό των ακτών, πληροφόρηση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης καθώς και όλα τα στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα των ακτών. Η διαδικτυακή προβολή των ακτών θα παρουσιάζεται στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 64.737,92 ευρώ, με διάρκεια επτά μήνες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει