Αλλαγές στον νόμο για τις ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών

501

Σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την παραχώρηση ή υποπαραχώρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στα δέκα περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας) προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Σε τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται παράταση των συμβάσεων παραχώρησης που έχει υπογράψει κάθε οργανισμός λιμένα στα 60 χρόνια. Ετσι, κατά το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα αυξηθεί και η διάρκεια τυχόν συμβάσεων υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων (π.χ. μαρίνα, κρουαζιέρα, εμπορευματικός σταθμός, κ.ά.) που θα υπογραφούν στο πλαίσιο των διαγωνισμών του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρεται, «με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η αύξηση της διάρκειας των ανωτέρω Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης στα εξήντα (60) έτη, ώστε οι υπο-παραχωρήσεις να δύναται να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που να αυξάνει και να μεγιστοποιείτο επενδυτικό ενδιαφέρον».

Με την ίδια τροπολογία αποσαφηνίζεται η δυνατότητα σύναψης περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή/και διαδοχικών συμβάσεων, μερικής υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας των δέκα Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΙΠΕΔ.

Για το θέμα του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος από τις συμβάσεις υπο-παραχώρησης γίνονται, επίσης, αλλαγές στις προβλέψεις του νόμου που είχε ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο-παραχωρησιούχος. Για τα δέκα περιφερειακά λιμάνια προβλέπεται πως το τέλος μπορεί να φτάνει και το 5%, ενώ με υπουργική απόφαση μπορεί να κινηθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Στην τροπολογία προβλέπεται πως οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του ανταποδοτικού τέλους θα βασίζονται σε μελέτη βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου, και θα εκδίδονται «σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία του Ταμείου. Οι όροι της ανωτέρω απόφασης περιλαμβάνονται στη σύμβαση υπο-παραχώρησης».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει