Ζωηρό ενδιαφέρον για τις διοικήσεις ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου

ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2,891

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα 118 δημόσια νοσοκομεία της χώρας -τα 8 από αυτά λειτουργούν στην Κρήτη- ενώ ήδη αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη διοίκηση των νοσοκομείων του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της “Π”, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται ένας πανεπιστημιακός καθηγητής που έχει συνταξιοδοτηθεί, ένας εν ενεργεία γιατρός σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένας καθηγητής ΤΕΙ, ένας νοσηλευτής – οικονομολόγος, αλλά και νυν διοικητικά στελέχη που σκέπτονται να υποβάλουν την σχετική αίτηση έως την 1η Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των βιογραφικών.

Η “Π” μίλησε με κάποιους απ’ αυτούς οι οποίοι ωστόσο δεν επιθυμούν στη φάση αυτή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

γιατρός
Ήδη αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου

“Το πιθανότερο, θα υποβάλω αίτηση”

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής είπε στην “Π” ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει πάρει τις τελικές αποφάσεις του.

“Είμαι ακόμη υπό σκέψη, γιατί θέλω να συνεκτιμήσω διάφορους παράγοντες, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα συμμετέχω στη διαδικασία” ανέφερε. Επιπλέον, σχολίασε ότι ναι μεν πρόκειται για μια θέση δύσκολη και με πολλές ευθύνες αλλά που σου δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσεις τις ιδέες σου και να παράγεις έργο.

“Θα συμμετέχω στη διαδικασία”

Ο γιατρός του ΕΣΥ, ο οποίος επίσης ενδιαφέρεται για μια διοικητική θέση, επιβεβαίωσε στην “Π” την απόφασή του να υποβάλει αίτηση σημειώνοντας ότι πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει.

“Το βλέπω θετικά”

Ο σημερινός διοικητής ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου Γιάννης Τασσόπουλος μάς είπε ότι σύντομα θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, ωστόσο το πιο πιθανό είναι να καταθέσει τα χαρτιά του. “Το βλέπω θετικά” ανέφερε.

Σε δίλημμα βρίσκεται ο αναπλ. διοικητής ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου, Γιάννης Φανουργιάκης ο οποίος όμως το θεωρεί πιθανόν να συμμετέχει και εκείνος στη διαδικασία. Ο ίδιος είπε στην “Π”: “Αυτά τα 3 χρόνια που είμαι στο ΠΑΓΝΗ έχει μείνει πίσω το ακαδημαϊκό-επιστημονικό μου έργο και πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια ζυγαριά.

Γιατί από την άλλη πλευρά η διοικητική θέση σ’ ένα νοσοκομείο είναι μεν εξαιρετικά δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα.

Είναι θέση ευθύνης αλλά και προσφοράς στην κοινωνία. Διαχειριζόμαστε τα χρήματα των πολιτών, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές αλλά και την ποιότητα ζωής τόσων ανθρώπων. Η τελική μου απόφαση θα ληφθεί σύντομα, αλλά δεν είναι εύκολη” κατέληξε.

Τα προσόντα των υποψηφίων

Σύμφωνα με την προκήρυξη, για τους νέους διοικητές των νοσοκομείων απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α’/2007).

Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α’/2013).

Η παραπάνω διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για τους υπηρετούντες διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (διοικητή ή/και αναπληρωτή διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο από τις αναφερόμενες κενές ή κενούμενες θέσεις στην προκήρυξη.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρίζουν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν.

Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Παρόντες στις εφημερίες

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων θα υποχρεούνται πλέον να είναι παρόντες στις εφημερίες και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). «Δεν θα υπάρξει διοικητής ή υποδιοικητής νοσοκομείου, που να μην είναι στα ΤΕΠ και να μην είναι στην εφημερία του νοσοκομείου. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να είναι κάποιος πλέον διοικητής και υποδιοικητής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ είναι στην ώρα της μάχης, εκεί που οι πολίτες έρχονται και αγωνιούν για τον συγγενή τους και πρέπει να λάβουν θεραπεία, να είναι εκεί μαζί με τους γιατρούς και να στηρίζουν τα νοσοκομεία» είπε.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει