Η απάντηση Φραγκάκη στον Μπρα

179

Από τον κ. Φραγκάκη πήραμε την παρακάτω επιστολή:

«Στο φύλλο της 20.08.2019 της έγκριτης εφημερίδας σας αναφέρονται σχόλια από τον πρώην Δ/ντα Σύμβουλο κ. Μπρα Ιωάννη. Συγκεκριμένα αναφέρονται ότι είναι πολύ περίεργος ο χρόνος που επιλέχτηκε για τέτοιες κινήσεις από τον Οικονομικό Δ/ντη, ότι το λιμάνι έχει ένα μέτοχο, το ΤΑΙΠΕΔ, που όχι μόνο γνωρίζει όλα τα θέματα και έχει και εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά μέσω της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνει ή όχι τα όποια πεπραγμένα της κάθε διοίκησης κάθε χρόνο. Αναφέρει επίσης ότι όποια θέματα προκύπτουν πρέπει να συνοδεύονται από απτές αποδείξεις και φυσικά από ειδική γνωμάτευση δικηγόρου για την επιβεβαίωση ή όχι του θέματος πριν έρθει στο Συμβούλιο που θα αποφασίσει για τις όποιες ενέργειες για τέτοια σημαντικά θέματα.

Απαντώντας στα λεχθέντα όπως αναφέρονται στην εφημερίδα σας ότι δηλώθηκαν από τον πρώην Δ/ντα Σύμβουλο φρονούμε ότι το Δημόσιο Συμφέρον δεν έχει περίεργους χρόνους, καθότι του υποβλήθηκε το Α.Π. 4583/29.11.2011 έγγραφο μας που διαβιβάστηκε στο Δήμο Ηρακλείου για την περιοχή του πρώην Ξενία και της αυλής του του αναψυκτήριου “MARE” καθώς και το έγγραφό μας από τις 23.7.2014 που ουδέποτε μας πρωτοκολλήθηκε αλλά και δεν δόθηκε καμία εντολή του για εισαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως είχε υποχρέωση και ουδέποτε δοθήκαν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ως επικεφαλής αυτών, για να λάβει γνώση και ο Μέτοχος και ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ για να διατυπώσει την γνώμη του διά της ψήφου του και περαιτέρω να τύχει έγκρισης πεπραγμένων από την Γενική Συνέλευση για τόσα σοβαρά θέματα Δημοσίου Συμφέροντος του ΟΛΗ ΑΕ».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει