Μέσα σε μια δεκαετία έσβησε το 1/3 των εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε.

132

Από το 2003 ως το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε το 1/3 των εκμεταλλεύσεών της, µμε αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι αγρότες να ευθύνονται για την εξασφάλιση τροφής στους Ευρωπαίους, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ινστιτούτου Heinrich Boell.

Η τάση αυτή επηρέασε την Ευρώπη στο σύνολό της: τα µμισά κράτη µμέλη της Ε.Ε. έχασαν το ένα τρίτο των παραγωγών (Βέλγιο, Τσεχική ∆Δημοκρατία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ.) και ενώ αρκετά έχασαν τα 2/3 (Βουλγαρία, Σλοβακία) των εκμεταλλεύσεών τους. Σε όλη την Ευρώπη, τα αγροκτήματα αυξάνονται σε µμέγεθος, ιδίως στην Ανατολή.

Κατά µμέσο όρο, τα µμεγαλύτερα αγροκτήματα βρίσκονται στη ∆Δημοκρατία της Τσεχίας (130 εκτάρια, από 80 εκτάρια δέκα χρόνια νωρίτερα) και στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ τα µμικρότερα βρίσκονται στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Η κτηνοτροφία έχει δει παρόμοια τάση. Το 2013, τα 3/4 των ζώων στην Ε.Ε. εκτράφηκαν σε πολύ µμεγάλες εκμεταλλεύσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των ζώων που εκτρέφονται σε µμικρές εκμεταλλεύσεις έχει υποδιπλασιαστεί περισσότερο από το 2005. Συνολικά, οι εκμεταλλεύσεις έχουν γίνει πιο εξειδικευμένες στην καλλιέργεια ενός προϊόντος ή στην εκτροφή ενός είδους ζώου. Η ευρωπαϊκή γεωργία είναι ολοένα και πιο πολωμένη: οι µμικρές, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία όσον αφορά τον αριθμό και το εργατικό δυναμικό, αλλά µμειώνονται γρήγορα. Εν τω µμεταξύ, µμεγάλες και πολύ µμεγάλες εκμεταλλεύσεις αυξάνονται σε αριθμό και οικονομική σημασία.

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων άνω των 1.000 στρμ. αυξήθηκε

Οι εκμεταλλεύσεις άνω των 100 εκταρίων αντιπροσωπεύουν µμόνο το 3% των εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε., αλλά ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά 16% από το 2005 έως το 2013 και τώρα χρησιμοποιούν το 50% του συνόλου της γεωργικής γης. Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις συχνά συμβαδίζουν µμε την απώλεια θέσεων εργασίας, με τη µείωση της ποικιλομορφίας των γεωργικών συστημάτων, µμε την αύξηση των εντατικών πρακτικών και µμε την εξάντληση του περιβάλλοντος.

Από την άλλη πλευρά, οι µμικρές επιχειρήσεις µμε λιγότερο από 10 εκτάρια αντιπροσωπεύουν το 80% των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων. Είναι σαφώς περισσότερες από τις µμεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, αλλά καταλαμβάνουν µμόνο το 10% της διαθέσιμης γης. Ο αριθμός τους πέφτει γρήγορα: το 96% των αγροκτημάτων που χάθηκαν µμεταξύ 2003 και 2013 είχαν λιγότερα από 10 εκτάρια. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι κοινές: οι χαμηλές τιμές των τροφίμων δεν καλύπτουν επαρκώς το κόστος παραγωγής και το µμεγαλύτερο µμέρος του κέρδους συλλέγεται από τις βιομηχανίες µμεταποίησης και εμπορίας και όχι από τους παραγωγούς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει