Από το 5ο ΕΠΑΛ στη Λισαβόνα

193

Το τέταρτο κατά σειρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα  ERASMUS+  στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας υλοποίησε  το 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Ο τίτλος του προγράμματος, με κωδικό  2018‐1‐EL01‐KA102‐046729, είναι «η χρήση αειφορικών πρακτικών για την  ενίσχυση της επιχειρηματικής γεωργίας  ως κίνητρο για την αυτοαπασχόληση των αποφοίτων των  Επαγγελματικών Λυκείων».

Οι καθηγήτριες, οι οποίες προετοίμασαν και υλοποίησαν το πρόγραμμα, ήταν η διευθύντρια του σχολείου, κ. Ευφροσύνη Αβραμάκη, και οι κ.κ. Ανδριανή Κουφοπούλου και Καλλιόπη Δερμιτζάκη.

Οι μαθητές, οι οποίοι καταρτιστήκαν,  φοιτούν στο σχολείο, στον τομέα της Γεωπονίας,   και η πλειοψηφία τους είναι παιδιά αγροτικών οικογενειών που σκοπεύουν να αναλάβουν τις γονικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βελτιώνοντας την τεχνογνωσία, την εκμηχάνιση και την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων τους.

«Η επιδίωξη μας, η οποία συμπίπτει και με την προσδοκία των  μαθητών  μας, είναι η στροφή   τους   προς τον πρωτογενή τομέα, μετατρέποντας την παραδοσιακή εκμετάλλευση σε μια γεωργική επιχείρηση, ανταγωνιστική, με οικονομικά οφέλη όχι μόνο για τους απασχολούμενους, αλλά και για την εθνική οικονομία, που αργοπεθαίνει εξ’ αιτίας της οικονομικής κατάρρευσης», αναφέρουν οι καθηγητές του σχολείου.

Από  την πραγματοποίηση του σχεδίου κατάρτισης προέκυψαν τα παρακάτω οφέλη:

Η απόκτηση τεχνικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματική γεωργία, παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για τη γεωργική ανάπτυξη ενός τόπου αλλά περισσότερο για τους άμεσα εμπλεκόμενους, οι οποίοι εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα κατάρτιση στους χώρους των μελλοντικών επιχειρήσεων τους θα αποκομί- σουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη.

Η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους μέσω της προταθείσας κατάρτισης είναι βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια για την αύξηση της αποδοτικότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις τους. (Learning  through  experience).

Η επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις και καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για την αναζήτηση και εφαρμογή τους στο τοπικό τους περιβάλλον, ανατρέποντας τις παραδοσιακές και παρωχημένες μεθόδους.

Η γνωριμία τους με ένα  διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις διαφορές αλλά και την αναγκαιότητα αλλαγής πολλών παραδοσιακών αντιλήψεών τους.

Η επαφή τους με μια πρωτόγνωρη επαγγελματική δραστηριότητα  θα   βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πληροφοριών και γνώσεων, στοιχεία απαραίτητα για τη μετάβασή τους από το σχολείο στη μελλοντική επιχείρηση τους.

Οι συμμετέχοντες με τη λήξη του προγράμματος εφοδιάσθηκαν με καινοτόμες ειδικές γνώσεις που θα ενισχύουν  και θα αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά προσόντα τους, με άμεσο αποτέλεσμα την ενίσχυση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της δυνατότητας επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η αποκτηθείσα κατάρτιση των μαθητών αναγνωρίστηκε και  βεβαιώθηκε με την απόκτηση πιστοποιητικού κατάρτισης από  τον φορέα υποδοχής και  europass  (ευρωπαϊκό πιστοποιητικό επαγγελματικής κινητικότητας)  από τον ΕΟΠΕΠ.

Η  EUROYOUTH ήταν ο εταίρος υποδοχής στη Λισαβόνα ο οποίος οργάνωσε, στήριξε και συνεργάστηκε άψογα με την ομάδα του σχολείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει