Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα του 2ου ΕΠΑΛ στη Βαρκελώνη

192

Πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά Καθοδηγούμενη Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων»  (Digital Guided Dental Implants’ Placement) υλοποίησε το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο πλαίσιο του Erasmus+,  Δράση  KA1 ‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης’’.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η κατάρτιση μαθητών στον σημαντικό και καινοτόμο τομέα της ψηφιακά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, τόσο από τη σκοπιά της ειδικότητας του  Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής, όσο και από τη σκοπιά της ειδικότητας του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη, η σπουδαιότητα της  σύνδεσης και της συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων, η επαφή με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της Βαρκελώνης, η χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας και γενικά η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η εμπειρία της κινητικότητας και, τέλος, η επαφή με την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής μιας πόλης του εξωτερικού. Αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς  οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες της διδακτικής διαδικασίας . Οι κυριότεροι είναι η  βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων των εκπαιδευτών σε θέματα ψηφιακά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, με τα ανάλογα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, η εξοικείωση με τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας που εφαρμόζονται στην Ισπανία, η άσκηση στην χρήση της Αγγλικής Επαγγελματικής Ορολογίας και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία τεχνικών θεμάτων υψηλής εξειδίκευσης, εισάγοντας σενάρια μαθήματος. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος δέκα μαθητές και έξι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Βοηθός Οδοντοτεχνίτη και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής από τις 17 έως τις 31 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα για τη δημιουργία οδοντικών εμφυτευμάτων με τη χρήση της τεχνολογίας του 3d printing στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, Moveu. Επίσης επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βαρκελώνης όπου ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας καθώς και ερευνητικά ιδρύματα.

Με το τέλος του προγράμματος, θα ακολουθήσει διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητικότητα, στον σύλλογο διδασκόντων και στη μαθητική κοινότητα του σχολείου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει