Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση (DGV)

344

Η Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση, γνωστή και ως  DGV, βασίζεται  στη  διακρατική συμφωνία  της  5ης  Μαρτίου 2010 μεταξύ  των δύο χωρών, με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, κυρίως Δήμων και Περιφερειών.

Δεν πρόκειται δηλαδή για «άσκηση υψηλής πολιτικής», αλλά για διακρατική συνεργασία αντιμετώπισης καθημερινών και χειροπιαστών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών περιφερειαρχών και δημάρχων και η αναζήτηση κοινών πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης υπαρχόντων και αναφυόμενων προβλημάτων, αποτελεί τον πυρήνα του σκοπού ίδρυσης της DGV. Αυτό επιτυγχάνεται με διμερείς συναντήσεις και συζητήσεις επίκαιρων και μελλοντικών προκλήσεων, αλλά και με την συνδιοργάνωση  θεματικών  συνεδρίων  και ημερίδων.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η διημερίδα, που συνδιοργάνωσαν η Ένωση των ΔΕΥΑ και η DGV/grdev στο Ρέθυμνο  πριν από ένα χρόνο περίπου (5 και 6/10/2017), με θέμα τα προβλήματα, που αφορούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων μικρών και απομονωμένων οικισμών.

Συνοπτικά, σε αυτή τη διημερίδα καταγράφηκαν οι διαθέσιμες τεχνολογικές πρακτικές και η ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικών μέτρων και κριτηρίων κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στους μικρούς οικισμούς, που αφορούν ένα σημαντικό τμήμα του Ελληνικού πληθυσμού (20-25 %) με μεγάλη διασπορά σ’ όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών, πρέπει να έχομε γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας, σε πολιτικό, πολιτισμικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο και όχι να προσπαθούμε να διακόψομε τις υπάρχουσες, όπως αυτή της DGV. Λύσεις σε υπάρχοντα τοπικά προβλήματα μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον όλων των χωρών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η επομένη  DGV στην Ελλάδα έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο από 1 έως 3 Νοεμβρίου, για θέματα τουρισμού και ιδιαίτερα  Κρητικής διατροφής και εκπαίδευσης, δηλαδή θέματα επίκαιρα και πολύ σημαντικά για την Κρήτη.

Διάβασα όμως στο φύλλο της 24/09/2018 της Εφ. ΠΑΤΡΙΣ, για ματαίωσή της ή οργάνωσή της σε άλλο μέρος εκτός Κρήτης, που νομίζω ότι θα δυσφημήσει τον τόπο μας και θα προστεθεί στις αρνητικές σελίδες της νεότερης ιστορίας του.

Αντίθετα, η οργάνωσή της στην Κρήτη, αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, για να αναδειχθούν για άλλη μια φορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού, κρητικής διατροφής και όχι μόνο, αλλά και να ενημερωθούμε από τους συμμάχους/εταίρους μας, σε θέματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης και ιδιαίτερα επαγγελματικής εκπαί- δευσης.

Έτσι, εκτός από τα οφέλη, που θα μπορούσε η χώρα μας και ιδιαίτερα η Κρήτη να έχει σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, θα μπορούσε επίσης να εκβαθυνθεί και να διευρυνθεί η συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση τεχνιτών και γενικότερα επαγγελματικών στελεχών.

Η Γερμανία διαθέτει σήμερα ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα κατάρτισης επαγγελματικών στελεχών.  Με την ευκαιρία αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί η διοργάνωση συναφών εντατικών Σχολείων, που θα λειτουργούν συστηματικά 1-2 φορές το χρόνο (για διάρκεια 20-30 ημερών) για τους χειριστές των Μονάδων Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και νερού, για τα στελέχη των Περιβαλλοντικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών, αλλά ακόμη και για ενδιαφερόμενους ιδιώτες.

Μια τέτοια δραστηριότητα θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου επαγγελματικού δυναμικού της χώρας μας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει