Η κατάργηση των στάσεων του ΚΤΕΛ

776

Κύριε Διευθυντή

Πρό τινων ημερών, ετελέσθησαν τα εγκαίνια του σταθμού Ηρακλείου του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου, τα οποία μάλιστα έλαβον και πανηγυρικόν χαρακτήρα. Όμως τα εγκαίνια αυτά είχον και τα εγκαίνια της καταργήσεως των στάσεων Πόρου και Κατσαμπά, των λεωφορείων του ανωτέρω ΚΤΕΛ, τόσον δια την επιβίβασιν όσον και την αποβίβασιν – του επιβατικού κοινού. Εμφανής αιτιολογία δια την κατάργησιν των περί ων πρόκειται στάσεων δεν φαίνεται να υπάρχη, εκτός αν δεχθώμεν ότι, η κατάργησις αυτή, υπηγορεύθη, από την ανάγκην οικονομικής ενισχύσεως του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, πράγμα το οποίον πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι εις τας προθέσεις της διοικήσεως του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Η κατάργησις των δυο αυτών στάσεων έσχεν ως αποτέλεσμα, την οικονομικήν επιβάρυνσιν των κατοίκων του Πόρου και του Κατσαμπά, δι’ ενός εισιτηρίου   1,20€ ανά δρομολόγιον, του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, διότι ο προερχόμενος από τους ανατολικούς δήμους και οικισμούς του Νομού Ηρακλείου και όλον τον Νομόν Λασιθίου και προτιθέμενος να κατέλθη εις Πόρον ή Κατσαμπάν επιβάτης, υποχρεούται, συνεπεία της καταργήσεως των στάσεων αυτών, να αποβιβασθή εις Ν.Αλικαρνασσόν και εκείθεν να επιβιβασθή εις λεωφορείον του αστικού ΚΤΕΛ δια να μεταβή εις την οικίαν του εις Πόρον ή Κατσαμπάν. Επίσης αντιστρόφως, ο κάτοικος Πόρου ή Κατσαμπά, ο προτιθέμενος να μεταβή εις Κόκκινη Χάνι πχ. επιβάτης, υποχρεούται να χρησιμοποιήση λεωφορείον του αστικού ΚΤΕΛ, προκειμένου, από την Ν.Αλικαρνασσόν, να επιβιβασθή λεωφορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ, καταβάλλων και το αντίτιμον του σχετικού εισιτηρίου…

Παρά ταύτα αρνούμενος, ως εμπαικτικάς, τας θεωρίας, περί παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υπό των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως των συγκοινωνιών αφού πρόκειται, περί κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, μονοπωλιακού χαρακτήρα, διερωτώμαι, αν η κατάργησις των προαναφερθεισών στάσεων ήτο νόμιμος ή αυθαίρετος και συνετελέσθη, υπό την έγκρισιν ή σιωπηράν ανοχήν ή ενδεχομένως την άγνοιαν της εποπτευούσης αρχής και εν προκειμένω της Περιφέρειας Κρήτης, αποκτησάσης, κατ’ειδικήν διαδοχήν την δικαιοδοσίαν των πρώην Νομαρχιών.

Παρά ταύτα οποιανδήποτε εκδοχήν και αν υιοθετήσωμεν, γεγονός είναι, ότι εξ αφορμής της καταργήσεως των στάσεων, διεταράχθη η κοινωνική ειρήνη, εις τον χώρον των υπεραστικών συγκοινωνιών, αδικαιολογήτως και επομένως, αν θέλη, η διοίκησις του ΚΤΕΛ, να επανέλθη η ειρήνη, εις τον χώρον των επιχειρήσεών της, οφείλει, να ανακαλέσει την καταργήσασαν, τας δύο στάσεις, απόφασίν της, αμέσως, χωρίς χρονοτριβήν διότι η κατάργησις των στάσεων αυτών επέφερε σημαντικήν οικονομικήν επιβάρυνσιν του επιβατικού κοινού. Όμως αν αρνηθή την επαναλειτουργίαν των ανωτέρω στάσεων το ΚΤΕΛ η σχετική ευθύνη περιέρχεται εις την εποπτεύουσαν αρχήν δια ότι ήθελεν επακολουθήσει.

Χοσέπ Βακιρτζιάν, πρ. δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΕΛΤΑ Κοκκίνη Χάνι

Μπορεί επίσης να σας αρέσει