ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σύναψη συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών NPE

427

Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα» ή «Όμιλος») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Bain Capital Credit LP («Bain») για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE), με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών απαιτήσεων €1.950 εκατ, μικτής λογιστικής αξίας €1.450 εκατ (το «Χαρτοφυλάκιο» και η «Συναλλαγή», αντίστοιχα).

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και στη συναίνεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31ης Μαρτίου 2018, αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της Τράπεζας.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσει τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό. «Η Συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020.

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.

Μια από τις 26 τράπεζες παγκοσμίως

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 25 τράπεζες, από τις μεγαλύτερες διεθνώς, στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου ώστε ο τραπεζικός τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Καθώς τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, ο τραπεζικός τομέας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων επιδιώξεων που θέτουν τόσο οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και η Συμφωνία του Παρισιού για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Με αυτό το δεδομένο, η Γραμματεία του United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEPFI) συντονίζει 26 τράπεζες μέλη του Προγράμματος στην προσπάθεια διαμόρφωσης Αρχών που:

  • θα κατευθύνουν τις τράπεζες σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα SDGs και τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και με διάφορες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες αειφορίας,
  • θα θέσουν τα κριτήρια για την αειφόρο τραπεζική (sustainable banking),
  • θα ενεργοποιήσουν τις τράπεζες που συμμετέχουν να θέσουν στόχους και να δημοσιοποιούν τα επιτεύγματα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεών τους,
  • θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα επιδείξουν διαφάνεια και υπευθυνότητα αναφορικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους,
  • θα ενισχύουν τον ρόλο των τραπεζών στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η διαδικασία διαμόρφωσης των Αρχών θα περιλαμβάνει περίοδο διαβούλευσης με αρκετούς εταίρους, όπως την κοινωνία των πολιτών, τραπεζικές ενώσεις, ρυθμιστικές αρχές και όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας των 26 τραπεζών έγινε στο Λονδίνο στις 19-20 Απρίλιου 2018.  Η επίσημη παρουσίαση των Αρχών για την έναρξη της διαβούλευσης παγκοσμίως θα γίνει 26 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει