Κλείνει σήμερα το θέμα του διαγωνισμού για την επέκταση του Βενιζελείου

1,067

Θα κλείσει όπως αναμένεται σήμερα το θέμα του διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» προϋπολογισμού 15,8 εκατ ευρώ.
Όπως έχει γράψει η “Π” ο διαγωνισμός είχε «κολλήσει» σε γραφειοκρατικά ζητήματα με την αίτηση που έπρεπε να υποβάλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, ενώ είχε καταθέσει και ένσταση μια εταιρεία.

Στη σημερινή οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης θα συζητηθεί το θέμα της ένστασης που έχει καταθέσει η «Κάντια Τεχνική Α.Ε.».

Σύμφωνα με την επιτροπή του διαγωνισμού, δεν υπάρχει θέμα και προτείνει:
-Να κληθούν οι εταιρείες «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ» και «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους.
-Την απόρριψη της με α.π. 164230/7.8.2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κάντια Τεχνική Α.Ε.» κατά της με αρ. 689/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την επιτροπή:
«Καθώς δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, η επιτροπή εμμένει στις απόψεις της, όπως αυτές αναλύονται στο προαναφερόμενο πρακτικό ΙV (καθώς και στα προηγούμενα πρακτικά Ι έως ΙΙΙ) δηλαδή:
•Συμφωνεί με τις απόψεις του ΣΑΤΕ.
•Διαφωνεί με τις απόψεις που εκφράζονται στις δύο προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
• Γνωμοδοτεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες που υπέβαλαν ΕΕΕΣ υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο τους σύμφωνα με την διακήρυξη πρέπει να γίνουν δεκτοί και να μην αποκλειστούν από την διαδικασία για το λόγο αυτό.
• Γνωμοδοτεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ματαίωσης της διαδικασίας.
• Συμφωνεί με τα αναφερόμενα στην 689/2017 απόφαση.

Η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό και σε συνέχεια των προηγούμενων πρακτικών της.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:
Την απόρριψη της με α.π. 164230/7.8.2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Κάντια Τεχνική Α.Ε.» κατά της με αρ. 689/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει