Τέτοιες μέρες… τέτοια λόγια!: Το Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

345

Ενα βασιλικό διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1950 υπογεγραμμένο από τον γενικό επιθεωρητή Γ. Παπαχαραλάμπους ήταν αρκετό να διαιρεθεί το Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου σε δύο πλήρη γυμνάσια. Αυτή η πράξη εξεδόθη, όπως προαναφέραμε, από τον επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης Γ. Παπαχαραλάμπους και ήταν η υπ. αριθμ. 221/16-8-50 πράξη Βασιλικού διατάγματος. Μ’ αυτή αποφασίσθηκε η διαίρεση του Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου σε δύο πλήρη Γυμνάσια. Το ένα ήδη λειτουργούσε ως πρώτο Γυμνάσιο Ηρακλείου με τα πρακτικά τμήματα των Ζ’ και Η’ τάξεων και το άλλο ως Δεύτερο Γυμνάσιο Ηρακλείου στο οποίο θα λειτουργούσαν τάξεις κλασικής κατεύθυνσης και τα δύο Γυμνάσια θα στεγάζονταν στο διδακτήριο οίκημα του τέως Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου (Καπετανάκειο Γηροκομείο) μέχρι να βρεθεί κατάλληλο οίκημα για το δεύτερο Γυμνάσιο.

Όλες αυτές τις πληροφορίες μάς τις παρέχει η καθημερινή ηρακλειώτικη εφημερίδα “Η Δράσις”, τα γραφεία της οποίας βρίσκονταν στην οδό Αργυράκη. Η εφημερίδα είχε ιδιοκτήτη και διευθυντή τον Κωνσταντίνο Δ. Καφφετζάκη. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το δημοσίευμα αυτό με ημερομηνία 8η Σεπτεμβρίου 1950, στο οποίο φαίνεται η ανάθεση της διεύθυνσης, ο καθορισμός των ωρών διδασκαλίας, η τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών, ο τρόπος διεξαγωγής των εισιτηρίων εξετάσεων και άλλες βασικές λεπτομέρειες που αφορούσαν στην λειτουργία των δύο Γυμνασίων.

“Αναθέτομεν προσωρινώς την Διεύ/νσιν του Δευτ. Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου εις τον Α/θμιον καθηγητήν των Φυσικών κ. Νεονάκην Αλεξ., όστις θα προβή αμέσως εις την εκτέλεσιν της απαραιτήτου προεργασίας διά την απρόσκοπτον και άμεσον λειτουργίαν του νέου Γυμνασίου (προμήθειαν επισήμων βιβλίων, πρότασιν δια την συγκρότησιν Σχολικής Εφορείας και καταρτισμόν προϋπολογισμού αυτής, αγοράν σφραγίδων και λοιπών απαραιτήτων ειδών. 4) Καθορίζομεν πρωινάς ώρας διδασκαλίας δια το πρώτον Γυμν. και απογευματινάς τοιαύτας δια το Δεύτερον τοιούτον. 5) Μέχρις οριστικής τακτοποιήσεως της υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού του τέως Γυμν. Αρρένων Ηρακλείου, τον διδακτικόν προσωπικόν του Δευτέρου Γυμνασίου θα αποτελεσθή εκ των κάτωθι καθηγητών. 1) Ξανθάκη Ηλία Α/θμίου Φιλολόγου. 2) Ρασιδάκη Σπυρίδωνος, Α/θμίου Φιλολόγου. 3) Ελευθεριάδου Γεωργίου, Α/θμίου Φιλολόγου. 4) Αμαριώτου Σοφίας, Α/θμίου Φιλολόγου. 5) Νεονάκη Αλεξάνδρου Α/θμίου Φυσικού. 6) Λιουδάκη Γεωργίου Α/θμίου  Φυσικού. 7) Σεργάκη Μιλτιάδου, Α/θμίου  Μαθηματικού. 8) Μπακοπούλου Παναγιώτου καθηγητού Σωματικής Αγωγής και 9) Λασιθιωτάκη Πλάτωνος, Β/θμιου Μαθηματικού του Γυμνασίου Θηλέων Ηρακλείου.

Οι καθηγηταί των Τεχνικών και Ωδικής του τέως Γυμνασίου Αρρένων θα διδάσκωσιν εις αμφότερα τα Γυμν. καταβαλλομένης όμως προσταθείας όωπς αι ώραι διδασκαλίας ρυθμισθώσι κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη καταπονώνται ούτοι εκ της συνεχούς πρωινής και απογευματινής διδασκαλίας.

6) Ο αριθ. των μελλόντων να φοιτήσωσιν θα είναι ίσος και εις τα δύο σχολεία. Κατά το αρχόμενον σχολ. έτος η ογδόη κλασσικού έχουσα μικρόν αριθμόν μαθητών θα λειτουργήση μόνον εις το 2ον Γυμνάσιον. Ωσαύτως και η Ζ’ κλασσικού εφ’ όσον εις αμφότερα Γυμν. δεν παρουσιασθώσι προς εγγραφήν μαθηταί πλείονες των 80. Εις αμφότερα τα σχολεία οι παρουσιασθησόμενοι μαθηταί πλην των πρακτικών τμημάτων, άτινα ως ανωτέρω καθορίζεται θα ανήκωσι μόνον εις το πρώτον Γυμνάσιον, θα εγγραφώσιν εις πρόχειρον μαθητολόγιον, την δε 30ην Σ/βρίου θα εξισωθή ο αριθμός των μαθητών μετά σχετικήν συνεννόησιν των Δ/τών των Γυμνασίων τούτων. 7) Αι εισητήριοι εξετάσεις της περιόδου Σ/βρίου ε.ε. θα διεξαχθώσι μόνον εις το 2ον Γυμνάσιον.

8) Το 1ον Γυμνάσιον προσωρινώς και μέχρι οριστικής κατανομής της περιουσίας του τέως Γυμνασίου Αρρένων θέλει παραδώσει δια την κανονικήν λειτουργίαν του Γραφείου του 2ου Γυμνασίου τα ανάλογα έπιπλα και σκεύη.

Το Υπηρετικόν προσωπικόν θα προσφέρη υπηρεσίαν εις αμφότερα τα Γυμνάσια”.

Έτσι προήλθε και το δεύτερο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Στη συνέχεια η πόλη του Ηρακλείου μεγάλωσε πληθυσμιακά, έτσι μεγαλώσαν και οι απαιτήσεις της. Αυξήθηκαν οι μαθητές, αναζητήθηκαν κτήρια για να στεγαστούν τα διάφορα σχολικά συγκροτήματα, έγιναν διάφορες τομές σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης… Και εμείς οι νεότεροι διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε, μαθαίνουμε… για εκείνες τις δύσκολες εποχές, για τους δασκάλους και τους μαθητές, για τα σχολεία της πόλης μας, για το πώς αντιμετωπίζονταν τα θέματα της παιδείας μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει