Η στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία

149

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση για τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία και κεφαλαιοποίηση κοινής προσέγγισης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια.

Στο πλαίσιο του έργου STRATENERGY, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i) την εφαρμογή ενός πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας (ΑΧΕ) στο κτιριακό της απόθεμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 και

ii) την υλοποίηση ενός στρατηγικού έργου για την ΑΧΕ στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης προσδοκώντας στη σταδιακή μετατροπή αυτού σε επιδεικτικό / πρότυπο κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Near Zero Energy Building (NZEB), σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνουν: θερμομόνωση κελύφους, τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων, ηλε-

κτρομηχανολογικές εργασίες και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η διήμερη συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με κύριο δικαιούχο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης καλωσόρισε τα στελέχη του έργου και στην παρέμβαση του τόνισε τη μείζονα σημασία που έχει για την Περιφέρεια η υλοποίηση ανάλογων έργων, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες στους οποίους η Περιφέρεια έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει