Συνεργασία με την Αποκεντρωμένη για τη λειψυδρία

169

Συντονίζουν το βηματισμό τους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να μπουν σε τροχιά υλοποίησης κρίσιμα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία έρχονται να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των υδατικών πόρων.

Το όλο θέμα συζητήθηκε χθες στο πλαίσιο συνάντησης που είχε η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη και  ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Μαρίας Κασσωτάκη, και υπηρεσιακών στελεχών των Δ/νσεων Υδάτων, Τεχνικού Ελέγχου και Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν αναλυτικά επτά μεγάλα έργα που δρομολογούνται με στόχο την παρακολούθηση και προστασία των υδατικών πόρων του νησιού στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης (ΦΕΚ Β/4666/2017), το οποίο έχει εκπονηθεί με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Οι επτά πράξεις, που με τη χρηματοδότησή τους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας μπαίνουν άμεσα σε συνολική υλοποίηση, με την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του 2018, είναι οι παρακάτω.

  1. Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000 ευρώ.
  2. Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας- προϋπολογισμού ένταξης 73.000 ευρώ.
  3. Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς- προϋπολογισμού ένταξης 128.500 ευρώ.
  4. Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης- προϋπολογισμού ένταξης 500.000 ευρώ.
  5. Εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα της περιφέρειας Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 73.000 ευρώ.
  6. Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.- προϋπολογισμού ένταξης 64.797,44 ευρώ.
  7. Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης- προϋπολογισμού ένταξης 150.000 ευρώ.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως κρίσιμες για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδατικών πόρων.

Με την ολοκλήρωσή τους εντός του 2019, κάθε δράση θα ακολουθήσει τη διαδικασία της διαβούλευσης ώστε να θεσμοθετηθεί και να αποτελέσει τον οδηγό για την εκτέλεση κάθε έργου αξιοποίησης των υδατικών πόρων από τους αρμόδιους φορείς (Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.).

Οι ενταγμένες στο Ε.Π. Κρήτης δράσεις θα δημιουργήσουν το σταθερό πλαίσιο για την ικανή προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, προκρίνοντας τεχνικοοικονομικά τις βέλτιστες λύσεις και έργα με ορίζοντα βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, με σκοπό την αποφυγή έκτακτης λήψης αποσπασματικών και αναποτελεσματικών μέτρων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, δια της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων, προχωράει επιπλέον στην εξειδίκευση δράσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης, ώστε να υποβάλει σύντομα τις αντίστοιχες προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει