Έφτιαξαν… έξυπνο κοτέτσι οι μαθητές από την Αγ. Βαρβάρα!

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

1.963

Μπορεί ένα κοτέτσι να χαρακτηριστεί «έξυπνο»; Οι καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας απαντούν θετικά! Ομάδα του σχολείου έχει μία θέση στις τρεις καλύτερες κατασκευές, σε πανελλαδικό επίπεδο, στο Διαγωνισμό Καινοτομίας “STEMpowering Youth”- Γ’ κύκλος με την κατασκευή «Έξυπνο Κοτέτσι».

Οι μαθητές την ώρα της δημιουργίας
Οι μαθητές την ώρα της δημιουργίας

Η διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου συγχαίρουν την ομάδα STEM που θα βραβευτεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M  σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Έφτιαξαν... έξυπνο κοτέτσι οι μαθητές από την Αγ. Βαρβάρα!

Η ομάδα απαρτίζεται από τους μαθητές Καλαϊτζάκη Χρύσα (Β΄ Γυμνασίου), Παπαδάκη Γεώργιο  (Γ΄Γυμνασίου), Τιτάκη Ευαγγελία (Α΄Λυκείου) και   Τιτάκη Ζωή (Β’ Γυμνασίου) και τους καθηγητές Δαμιανάκη Γεώργιο (ΠΕ81, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας), Κουκου- ράκη Ηλία (ΠΕ84, ηλεκτρονικός) και Παπαδάκη Ειρήνη (ΠΕ02, φιλόλογος, βοηθός στο πρόγραμμα).

Έφτιαξαν... έξυπνο κοτέτσι οι μαθητές από την Αγ. Βαρβάρα!

Το σχολείο ευχαριστεί  το Γυμνάσιο Μοιρών για τη διοργάνωση του προγράμματος στο χώρο του σχολείου, τη φιλοξενία των μαθητών του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας και την άψογη διασχολική συνεργασία.

«Έξυπνο Κοτέτσι»

Το… εργαστήρι της ομάδας του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας
Το… εργαστήρι της ομάδας του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας

Πρόκειται για μια κατασκευή βασισμένη στην τεχνολογία Αrduino. Αποτελείται από μια ποτίστρα που γεμίζει αυτόματα, όταν ο αισθητήρας στάθμης νερού, ενεργοποιήσει την συνδεδεμένη ηλεκτροβάνα, και μια ταΐστρα η οποία γεμίζει, είτε αυτόματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα είτε με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ στέλνει SMS στον ιδιοκτήτη όταν το δοχείο αδειάσει από τροφή!

Για όσους δεν έχουν ακούσει ξανά τον όρο STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Αναλυτικά, τα μέλη της ομάδας εξηγούν ότι πάντα η εκτροφή των ζώ́ων ήταν χρονοβόρα, απαιτού́σε πολύ κό́πο και τη συνεχή παρουσία των ανθρώπων στον χώ́ρο εκτροφής.

Οι ενέργειες αυτές  κατανάλωναν μεγά́λο ποσοστό ενέργειας των ανθρώ́πων, ειδικότερα των επαγγελματιών κτηνοτρό́φων. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για να προσπαθή́σουμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύ́κολη.

Έφτιαξαν... έξυπνο κοτέτσι οι μαθητές από την Αγ. Βαρβάρα!Η ομάδα αποφάσισε να κατασκευά́σει μία ποτίστρα και μία ταΐστρα ζώ́ων, οι οποίες θα τροφοδοτού́ν τροφή́ ανά́ συγκεκριμέ́να χρονικά διαστήματα και νερό, το οποίο θα τροφοδοτείται αυτό́ματα σε ζώα.

Επιπλέ́ον, ο ιδιοκτή́της θα έχει τη δυνατότητα να λαμβά́νει SMS από το Arduino κάθε φορά που χρειάζεται να τροφοδοτήθεί το δοχείο με τροφή́.

Επιπροσθέτως, εά́ν ο χρήστης το επιθυμεί́, μπορεί να τροφοδοτεί τροφή́ ή́ νερό πριν το κάνουν οι συσκευές αυτό́ματα με το πάτημα δύ́ο κουμπιώ́ν (ένα για την ταΐστρα και ένα για την ποτίστρα των ζώων).

Η συσκευή́ παίρνει ενέ́ργεια από πρίζα.

«Το αυτό́ματο γέ́μισμα του νερού ́ γίνεται με έναν αισθητήρα στάθμής νερού́ που έ́χουμε προσαρμόσει στο δοχεί́ο όπου τα ζώα πί́νουν και κάθε φορά που η στάθμη φτά́νει σε έ́να συγκεκριμέ́νο επί́πεδο μία ηλεκτροβά́να ανοίγει και συμπληρώνει νερό στο δοχείο», αναφέρουν.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει