Συναυλία με τίτλο “Με τα επίσημα και τα τζιν”

204

Υπό την αιγίδα της Ιταλική́ς Πρεσβείας στην Ελλά́δα και σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτού́το Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λέρου AIAL οργά́νωσε εένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με την καλλιτεχνική́ διεύ́θυνση της μαέ́στρου Serena Marotti.

Η Τουρνέ́ αποτελείται από́ επτά́ συναυλί́ες που θα πραγματοποιηθούν σε επτά́ περιοχές της Ελλάδας (Καβά́λα, Λειψοί, Λέρος, Πάτρα, Καλαμά́τα, Ηρά́κλειο και Χανιά́) από 30 Αυγούστου έ́ως 9 Σεπτεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Δικτύ́ου Ιταλο-Ελληνική́ς Πολιτιστικής Συνεργασίας, που συντονίζεται από τον γενικό γραμματέα του AIAL.

Η εκδή́λωση συμπεριλή́φθηκε στο θερινό́ πρό́γραμμα της πρωτοβουλίας Tempo Forte Ιταλία – Ελλά́δα 2018, που προωθή́θηκε από́ την Ιταλική́ Πρεσβεί́α Αθηνών σε συνεννό́ηση με θεσμικού́ς φορείς της Ελλάδας, ιδρύ́ματα, μουσεία, καλλιτέ́χνες, κορυφαίους εκπροσώπους του πολιτιστικού́ και ακαδημαϊκού κόσμου και φορεί́ς που σχετίζονται με την Ιταλία, παρόντες στην Ελλά́δα.

Η φετινή́ συναυλία με τίτλο “Με τα επίσημα και τα τζιν” παρουσιάζει ένα πλού́σιο πρόγραμμα με γνωστέ́ς ά́ριες που προέ́ρχονται οόχι μό́νο από το κλασικό ρεπερτό́ριο της λυρικής, αλλά́ και από́ την ιταλική λαϊ̈κή μουσική́.

Στο Ηρά́κλειο η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σά́ββατο 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ  στη Βασιλική ́ Αγί́ου Μά́ρκου, με την επιμέ́λεια του επίτιμου υποπροξενεί́ου της Ιταλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό́ Λιμένος Ηρακλείου. Είσοδος ελεύθερη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει