Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή ιδιαίτερο μάθημα;

165

Επιλέξτε σωστά λαμβάνοντας υπόψη σας ότι, 38 χρόνια τώρα, τα πιστοποιημένα από τον κρατικό φορέα ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO απαντούν στις ανάγκες των μαθη­τών με γνώση, εμπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθημα ευθύνης, αφού

 • Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσ­σών PALSO είναι ο χώρος της ολοκλη­ρωμένης μαθησιακής διαδικασίας, δεδομένου ότι το πλούσιο περιβάλ­λον της δίνει πολλά ερεθίσματα και διευκολύνει τη μάθηση που προωθείται συστηματικά, οργανωμένα και υπεύθυνα με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη για το πρόγραμμα σπουδών κάθε τάξης και σύστημα αξιολόγησης των μαθητών για την οποία ενημερώνονται οι γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο διδακτικό έτος.
 • Ο μα­θητής, ως ενεργό κύτταρο της ομά­δας-τάξης, μαθαίνει να αλληλεπιδρά τόσο με όλα τα μέλη της, όσο και με το διδάσκοντα. Μπαίνοντας σε κλίμα συνεργασίας με τους συμμαθητές του, ανταλλάσσει ιδέες και λειτουργεί με πνεύμα ισότητας μέσα σε περιβάλλον άμιλλας.
 • Το μάθημα μέσα στην τάξη είναι ευχάριστο και όχι ανιαρό και μονότονο. Η συνύπαρξη του μαθητή με διαφορετικά άτομα και η εναλλαγή ρόλων μέσα στην τάξη, εκτός του ότι κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του, συμβάλλει παράλληλα και στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδας, να επικοι­νωνεί στη γλώσσα-στόχο και να καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι βελτιώνεται η κοινωνικογνωστική του μάθηση, ο δεί­κτης αυτοαποτελεσματικότητας κα­θώς και η αυτοεκτίμησή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτόνο­μων, δυνατών, ολοκληρωμένων μα­θητών-πολιτών.

 

Σε αντίθεση με το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνομο και πολύ φτω­χό ιδιαίτερο μάθημα, το Οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO

 • Είναι ένας νόμιμος φορέας που ελέγ­χεται από το κρά­τος.
 • Εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρε­σιών.
 • ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να έχει διδάσκοντες που διαθέτουν την απαιτούμενη νόμιμη άδεια διδασκαλίας για να ασκήσουν το λειτούργημα αυτό, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο σε πολλά προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης και αξιολογούνται ετησίως.
 • Τηρεί τους όρους υγιεινής, πυρασφάλειας και ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Κάνει χρήση της τεχνολογίας διαθέτοντας τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, όπως διαδραστικούς πίνακες, tablets, ψηφια­κά βιβλία και internet.
 • Δίνει βεβαίωση παρακολούθησης στον κάθε μαθητή ­στο τέλος του σχολικού έτους, αφού έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών της τάξης που αποφοίτησε.
 • Διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, σκετς, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές κ.α.

 

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε ενδεχόμενη παραπλανητική διαφήμιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρή­μα και που αρκετές φορές αποδεικνύεται ότι δεν είναι φτηνότερο ούτε εκσυγχρονισμένο και τελικά ούτε ταχύτερο.

Παρατηρείται συχνά από τους Ιδιοκτήτες και καθηγητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου μαθήματος:

 • Βρίσκεται αρκετά πίσω από το γνωστικό επίπεδο στο οποίο νομίζει ότι βρίσκεται.

Δυσκολεύεται στις ομα­δικές πρακτικές και εργασίες (projects), στη χρήση της διδασκόμενης γλώσσας κατά τη συνομιλία, την ανταλλαγή ρόλων και τους ρεαλιστικούς διαλόγους.

 • Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, στην εξάσκηση ασκήσεων γραμματικής, ορθογραφίας, λεξιλογίου και κατανόησης κειμένων που προβάλλονται στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, μέσω ειδικών διαμορφωμένων προγραμμάτων λόγω της μη εξοικείωσής του με αυτά.

 

 • Διδάσκεται την ξένη γλώσσα όχι από νόμιμα αδειοδοτημένο οικοδιδάσκαλο, αλλά από απλό κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Lower).

Επισημαίνεται ότι άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας και κατ’ οίκον διδασκαλίας χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) ΜΟΝΟ σε πτυχιούχους Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Φιλολογίας και σε κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου C2 (Proficiency) στους οποίους το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη χορηγήσει επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας με ημερομηνία έκδοσης έως και 24/3/2014.

Επίσης χρήσιμο είναι να γνωρίζουν οι γονείς ότι οι καθηγητές/τριες της Δημόσιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι ή αναπληρωτές) ΔΕΝ επιτρέπεται να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Είναι αντιληπτό βέβαια ότι ενδέχεται κάποια παιδιά να παρουσιά­ζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που κα­θιστά αναγκαίο το ατομικό μάθημα.

Σε αυτή την περίπτωση σας προτρέπουμε να είστε ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ και να ζητάτε από τον οικοδιδάσκαλο στον οποίο αναθέτετε τη μόρφωση του παιδιού σας να σας επιδείξει την άδεια διδασκαλίας του, να ενημερώνεστε για την εμπειρία του και να βεβαιωθείτε ότι έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος οικοδιδασκάλου και εργάζεται νόμιμα, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Αν όμως το παιδί σας δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία βοηθήστε το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που πραγματικά σας συμφέρει.

Πώς;

Κάνοντας την εγγραφή σας σήμερα κιόλας σε ένα οργανωμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO.

Με εγγύη­ση την απόλυτα επιτυχημένη πορεία πολλών δεκαετιών, τα πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO δεν υπόσχονται απλά το καλύτε­ρο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και ΜΟΝΗ πραγματικά αξιόπιστη επιλογή.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει