ΔΟΠΑΦΜΑΗ: Τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων για τις 77 θέσεις εποχικού προσωπικού

163

Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου, αναφορικά με τις 77 θέσεις εποχικού προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αφορούν σε τέσσερις ειδικότητες, με τις 22 θέσεις να αφορούν Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ, 38 θέσεις να αφορούν Βρεφονηπιοκόμους ΔΕ, 2 θέσεις ΔΕ μαγείρων και 15 θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα θα είναι εντεκάμηνες και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος ανεργίας, ο βαθμός τίτλου σπουδών, η εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες θα  κρίνουν τον διορισμό των υπαλλήλων.

Οι αιτήσεις γίνονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα από τις 9:00 το πρωί ως τη 1:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, στο κτήριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 13.00.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει