Έκκληση του Πατριάρχη για την προστασία των παιδιών

142

Τη σημασία προφύλαξης της παιδικής ηλικίας και αθωότητας από τις αρνητικές πτυχές της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών και μορφών επικοινωνίας, κυρίως της ηλεκτρονικής, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία που πραγματοποίησε ευλογώντας, χθες, την έναρξη των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων του Πατριαρχείου, οι οποίες στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Ι. Μονής Θείας Μεταμορφώσεως στη Νήσο Πρώτη των Πριγκηποννήσων.

Απευθυνόμενος στα μικρά παιδιά της Ρωμιοσύνης, που συμμετέχουν στην παρούσα κατασκηνωτική περίοδο, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια άλλα παιδιά, εκείνα που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές, που βιώνουν τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, που είναι θύματα των στερήσεων, της πείνας και της κοινωνικής αδικίας.  Όπως είπε, η ανθρωπότητα οφείλει να κινηθεί άμεσα και με αποτελεσματικότητα εναντίον αυτών των καταστάσεων. Διαφορετικά, εάν υπάρξει εφησυχασμός και παραμείνουμε αδρανείς, θα είμαστε αναπολόγητοι.

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πιστή εις τον Κύριόν της, πάντοτε εδείκνυε μέγα ενδιαφέρον διά την προστασίαν και την κατά Χριστόν οικοδομήν των παιδιών. Ούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ανεκήρυξε το 2017 «έτος προστασίας της ιερότητος της παιδικής ηλικίας», ενώπιον των συγχρόνων απειλών κατά της ακεραιότητός της.

Μία μεγάλη απειλή συνδέεται με το αδιαμφισβήτητον γεγονός ότι αι σύγχρονοι εξελίξεις εις τον χώρον της τεχνολογίας και της επικοινωνίας και η καταλυτική παρουσία της τηλεοράσεως και του διαδικτύου (internet) εις την ζωήν μας οδηγούν εις την συρρίκνωσιν της παιδικής ηλικίας, εις την εξαφάνισιν της παιδικής αθωότητος, εις την πρώιμον και πρόωρον συμμετοχήν των παιδιών εις τον κόσμον, την ζωήν και τα προβλήματα των ενηλίκων.

Εξ άλλου, η τηλεόρασις και το διαδίκτυον αποδυναμώνουν την θέσιν των γονέων εις την οικογένειαν και την επιρροήν των επί των παιδιών των, αφού τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα επικοινωνίας λειτουργούν ως κυρία πηγή αξιών», επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Μία άλλη εξέλιξις, η οποία απειλεί και αλλοιώνει την ταυτότητα της παιδικής ηλικίας σήμερα, είναι η παντοκρατορία της οικονομίας και των οικονομικών κριτηρίων, η οποία μετατρέπει τα παιδιά εις ‘’αγοράς’’, ως επίσης και ο διάχυτος ευδαιμονισμός, ο οποίος παράγει καταναλωτάς και ανθρώπους υποτεταγμένους εις την λογικήν των ακορέστων αναγκών.

Βλέπομεν συνεχώς εις τας οθόνας μας τας εικόνας των παιδιών από εμπολέμους περιοχάς, τα παιδιά-μετανάστας και πρόσφυγας, τα παιδιά-θύματα της πείνης, των αφορήτων στερήσεων και της κοινωνικής αδικίας. Η ανθρωπότης οφείλει να κινηθή με μεγαλυτέραν ευθύνην, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εναντίον αυτής της απαραδέκτου καταστάσεως. Και αι Εκκλησίαι πρέπει να αναπτύξουν ιδιαιτέραν ποιμαντικήν μέριμναν προς αυτήν την κατεύθυνσιν.

Είμεθα αναπολόγητοι, εάν εφησυχάζωμεν και παραμένωμεν αδρανείς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στις ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν προετοιμάσει για τα παιδιά οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης, τόνισε: «Παιδεία είναι η προσπάθεια, ο αγών της προηγουμένης γενεάς, ώστε η νέα γενεά να αποκτήση τα εφόδια και την ικανότητα να μετέχη εις ό,τι οι ενήλικες θεωρούν αγαθόν, ωραίον, ηθικόν, αξιόλογον, εις ό,τι προάγει την ζωήν και την ελευθερίαν. Η αληθινή παιδεία δεν αναφέρεται εις ό,τι είναι ο άνθρωπος, αλλά εις αυτό το οποίον οφείλει να είναι.

Οι υπεύθυνοι της κατασκηνώσεως θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι η παιδεία δεν μας διδάσκει απλώς να αποκτώμεν ό,τι επιθυμούμεν, αλλά να επιθυμούμε το δέον, αυτό που πρέπει, αυτό που απελευθερώνει τον άνθρωπον από τας ψευδαισθήσεις και τον προσανατολίζει εις την Αλήθειαν.

Θα ακούσετε, αγαπητά παιδιά, περί του ορθοδόξου πολιτισμού μας και θα πληροφορηθήτε διά τα θαυμαστά και υπέροχα, τα οποία αυτός επέτυχε και εκπροσωπεί. Πρέπει να είσθε υπερήφανοι, επειδή είσθε κληρονόμοι της πλέον φωτεινής εκκλησιαστικής και θρησκευτικής παραδόσεως εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει