Λιγότερα τροφεία για πολλούς

Απαλλαγή κι άλλων ομάδων από τα τροφεία στους σταθμούς

387

Διευρύνεται η βάση των ατόμων που απαλλάσσονται από τα τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς με απόφαση της δημοτικής αρχής αυξάνεται το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων που τίθενται, ώστε να μπορούν απελευθερωθούν από την ευθύνη της καταβολής τους περισσότερες οικογένειες.  Τη σχετική απόφαση πήρε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου Γ. Βουρεξάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν αφορούν σε δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα,  για οικογένειες με 1 έως 2 παιδιά, από 8.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το κριτήριο για την απαλλαγή τους αυξήθηκε στα 12.000 ευρώ. Αντίστοιχα για οικογένειες με 3 παιδιά και άνω και έναν γονέα κατά 67% ΑΜΕΑ, από 12.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το κριτήριο για την απαλλαγή τους αυξήθηκε στα 20.000 ευρώ.

Μέσα από την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων απαλλάσσονται ακόμη περισσότερες οικογένειες από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, που αποτέλεσε βασική πολιτική στόχευση της δημοτικής αρχής. Μάλιστα όπως έχει τονίζει ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, αποτέλεσμα της παροχής αυτής είναι η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που χάραξε ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος κινήθηκε στο πλαίσιο της ορθολογική́ς διαχείρισης που διασφαλίζει την βιωσιμό́τητα του Δή́μου και τη δυνατό́τητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώ́σεις του, όπως επίσης στις προβλεπόμενες ή και απρό́βλεπτες, δί́χως προβλή́ματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δημοτικής αρχής, το ταμείο που παρέλαβε (καταθέ́σεις σε τράπεζες) είχε υπόλοιπο 25.420.594,80 ευρώ στις 31 Αυγού́στου του 2014 και στο τέλος του 2017 το ποσό́ αυτό ́ ανέ́ρχεται στα 44.500.937,83 ευρώ́. Η διαχείριση αυτή ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση της   πολιτική́ς της μείωσης των δημοτικώ́ν τελώ́ν και  των στοχευόμένων μειώσεων στις ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες, με αλλαγέ́ς στα εισοδηματικά́ κριτή́ρια, ώστε να ωφεληθού́ν όσο το δυνατόν περισσό́τεροι δημό́τες.

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ με την οποία  αυξάνεται το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων για την απαλλαγή των τροφείων από τους παιδικούς σταθμούς ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός με δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για μια ακόμη ενέργεια με την οποία στοχεύουμε να προσφέρουμε ανακούφιση σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Το είχαμε πει από πέρυσι, όταν και πάλι είχαμε αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια, ότι, εφόσον είχαμε τη δυνατότητα, το ίδιο θα κάναμε και φέτος. Θεωρούμε καθήκον μας να είμαστε δίπλα στους δημότες, με κάθε τρόπο και η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τροφείων για έναν σημαντικό αριθμό οικογενειών αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει