Ειδικό σύστημα για τα ιατρικά απόβλητα

373

Μια σημαντική συνεργασία εγκαινιάζουν ο ΕΣΔΑΚ με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου για την αποκομιδή των αστικών ιατρικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα οργανωθεί ένα ειδικό σύστημα συλλογής των αστικών ιατρικών αποβλήτων, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί στο Ηράκλειο με την τοποθέτηση αυτών των αποβλήτων στους κοινούς κάδους.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα  που δημιουργεί κινδύνους τόσο για το προσωπικό περισυλλογής όσο και για το προσωπικό διαχείρισης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (Κ.Δ.Α.Υ.) και στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.

Όπως είναι γνωστό, τα νοσοκομειακά απόβλητα διαχωρίζονται σε αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα, και σε επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥ Μ). Τα  επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων χρήζουν ειδικής διαχείρισης ενώ τα  αστικά στερεά απόβλητα αντιμετωπίζονται όπως τα κοινά δημοτικά στερεά απόβλητα.

Για τη σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων, θα αναπτυχθεί ένα νέο ρεύμα συλλογής, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι κοντά στις υγειονομικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου για τη συλλογή του αστικού τύπου στους οποίους θα μπορούν να τοποθετούν τα απόβλητα ΑΣΑ τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (και στη συνέχεια και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου) που προέρχονται από την ιατρική τους δραστηριότητα.

Οι κάδοι αυτοί θα είναι στιβαρής κατασκευής και ειδικών προδιαγραφών ώστε να είναι δύσκολη η προσέγγιση του περιεχομένου τους από τρίτους. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος.

Οι κάδοι θα συλλέγονται από τον Δήμο Ηρακλείου και τα απόβλητα θα διατίθενται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία. Στη συμφωνία συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – Ι.Σ.Η. προβλέπεται ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την   από κοινού με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. επεξεργασία των στοιχείων από το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης του κάδου και τη συλλογή των αποβλήτων από τους ειδικούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και τη νόμιμη διάθεσή τους.

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας και τοποθέτησης ειδικών κάδων οι οποίοι θα τοποθετηθούν κοντά στις υγειονομικές μονάδες της πόλης του Ηρακλείου για την συλλογή του αστικού τύπου απόβλητων υγειονομικών μονάδων και την προμήθεια ειδικού συστήματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε έναν εξ αυτών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει