Προσλήψεις στον Δήμο

345

Στην πρόσληψη είκοσι πέντε πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής προχωρά ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικού Αθλητισμού Ηρακλείου. Η πρόσληψη θα γίνει με τη διαδικασία της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι   έως οκτώ μήνες με ωριαία αποζημίωση,  στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς την  αίτηση με τα κριτήρια επιλογής, φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

Επίσης πρέπει να καταθέσουν τα  έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία (όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης, μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας. Ακόμα απαιτείται βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www.dopafmai.gr), την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  (www.heraklion.gr) και να  υποβάλουν  αίτηση  στο  γραφείο  ΔΟΠΑΦΜΑΗ    Δ/νση:  Μ. Παπαδοπούλου 4,  Τ.Κ.: 712.02, Ηρακλειο, Κρήτης, Τηλ.: 2810 300.100  – 300.090, FAX: 2810 287 600.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00 το πρωί έως τις 13:00.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει