Δήλωση συγκομιδής οινοστάφυλων

1.209

Προχωρά η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου με ανακοίνωσή της ενημερώνει όλους τους παραγωγούς οινοστάφυλων ότι υποχρεούνται αμέσως μετά το τέλος του τρυγητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους.
Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, είτε οι παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Ειδικότερα για το έτος 2017, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.
Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου, οπότε και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2017.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (30 Νοεμβρίου) υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης δήλωσης συγκομιδής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συγκομιδής του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την υπηρεσία διόρθωσή της, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν δήλωση παραγωγής.
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής ), οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής:

α) Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

γ) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι). Επίσης μηδενική δήλωση συγκομιδής υποβάλλουν οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν μηδενική παραγωγή λόγω αναδιάρθρωσης του αμπελώνα τους.

Οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις παραπάνω ημερομηνίες αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων). Η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).

Μετά την κατάθεση των δηλώσεων συγκομιδής και την επεξεργασία των στοιχείων τους, η υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση στο τηλ. 2810309203 – Αργυρίου Δούκας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει