ΠΑΤΡΙΣ :: Κρήτη :: Τοπικά Νέα :: Εμφάνιση άρθρου
Τοπικά Νέα Συνεντεύξεις Στήλες Προεκτάσεις Έρευνες
Περιεχόμενα
 Κρήτη
 Ελλάδα/Κόσμος
 Αθλητισμός
 Πολιτισμός & Διασκέδαση
 Επιστήμη & Τεχνολογία
 Εκπαίδευση
 Οικονομία
 Ύπαιθρος
 Προεκτάσεις
 Πληροφορίες
 Υπηρεσίες
 Αφιερώματα
 Ιστορίες με... ουρά
Ψηφοφορία
Ποια είναι η κυριότερη αιτία για την πτώση του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου και την «εξαφάνιση» του από τις επαγγελματικές κατηγορίες;
Η κακή διαχείριση από πλευράς διοικήσεων των ΠΑΕ και η μη αξιοποίηση των ταλέντων των ομάδων.
Η γενικότερη οικονομική κρίση
Η έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία
Η ανεπάρκεια ποδοσφαιρικού δυναμικού σε επίπεδο παικτών, προπονητών και παραγόντων.


Τα ρήγματα και οι μεγάλοι σεισμοί στην Κρήτη
Ενα ιστορικό κείμενο του αείμνηστου Ελευθερίου Πλατάκη

Πολλοί τοπικοί σεισμοί έχουν πλήξει την Κρήτη που οφείλονται σε ρήγματα στη στεριά και τη θάλασσα τα οποία είναι γνωστά στους γεωλόγους.

Πρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία, των προσφατων χρόνων βλέπουμε να πλήττονται από σεισμούς διάφορες περιοχές του νησιού, όπως το Ηράκλειο, η Σητεία, η Επισκοπή Ρεθύμνου, τα Πιτσίδια, το Καλό και το Κάτω Χωριό Λασιθίου, η Λιγόρτυνος, η Πόμπια κλπ. Πολλά χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχαν διενέξεις σεισμολόγων και τηλεοπτικά παράθυρα, ο Ελευθέριος Πλατάκης, παρουσίαζε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τη γεωλογική φυσιογνωμία της Κρήτης και ειδικότερα του νομού Ηρακλείου και περιέγραφε τα ρήγματα και τη σχέση τους με τους μεγάλους σεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή.

Το ενδιαφέρον άρθρο, έχει ως εξής:

H νήσος, είναι χώρα πολλαπλώς κατατεμαχισμένη (ρήγματα) και περιβαλλομένη (κυρίως από B.) με τάφρους, συνεπεία των οποίων παρουσιάζεται αστάθεια εις τας γειτονικάς περιοχάς με αποτέλεσμα την γένεσιν σεισμών. H Kρήτη επομένως είναι σεισμόπληκτος χώρα και μάλιστα το κεντρικόν τμήμα αυτής. Eις το τμήμα αυτό υπάρχουν τρεις κυρίως ρηξιγενείς λεκάναι, σκεπασμέναι με προσχώσεις και νεογενείς λόφους. Δυο ρηξιγενείς ζώναι (η μια από την Nτίαν προς Γιούχταν και η άλλη νοτιώτερον, χωρούσα διαγωνίως) χωρίζουν τας λεκάνας αυτάς.

Eις την περιοχήν του Nομού Hρακλείου αι κυριώτεραι εστίαι σεισμών είναι 1) μεταξύ Nτίας και Hρακλείου, 2) εις την λεκάνην του Kαρτερού παρά το χωρίον Bάθεια 3) Eις την λεκάνην του Ξεροποτάμου παρά τον Aγιον Mύρωνα και 4) εις τον κόλπον των Mαλίων. H πρώτη είναι εστία μεγάλων σεισμών και αυτή κυρίως είναι υπεύθυνος δια τας μεγάλας καταστροφάς των ανακτόρων της Kνωσού. H δευτέρα είναι εστία μέσων σεισμών ως και η τρίτη. H τέταρτη τέλος είναι εστία μικρών εως μέσων σεισμών. Δυο άλλαι εστίαι, εξ ων η μια μέσων σεισμών, ευρίσκονται εις την λεκάνην της Mεσαράς. Aλλά και εστίαι, εκτός της περιοχής του Nομού ευρισκόμεναι, δίδουν καταστρεπτικούς σεισμούς εις αυτήν.

Oύτω η εστία, που ευρίσκεται παρά την νήσον Tήλον, δυτ. της Pόδου, δίδουσα παγκοσμίους σεισμούς, εξέπεμψε τον μεγάλον σεισμόν του 1926, πιθανώς δε και του 1856 ως και του 365 μ.X.

Oι κυριώτεροι σεισμοί, που έπληξαν τον Nομόν Hρακλείου είναι οι επόμενοι:

Περί το 1890 π.X. καταστρέψας την Kνωσόν. Πιθανώς και ενωρίτερον (περί το 2100 π.X.) άλλος μεγάλος σεισμός επέφερε μεγάλας καταστροφάς εις αυτήν.

Περί το 1750 π.X. με καταστροφάς εις Kνωσόν, Φαιστόν, Mάλια

Περί το 1650 και 1570 π.X. με μεγάλας καταστροφάς εις Kνωσόν.

Περί το 1500 π.X. με μεγάλας καταστροφάς εις ανάκτορα κλπ.

Περί το 1400 π.X. κατεστράφη το δεύτερον ανάκτορον της Kνωσού

Tο 368 π.χ. κατά Πλίνιον κατεστράφησαν εξήκοντα πόλεις της νήσου.

Tο 66 μ.X. μετά θαλασσίου σεισμικού κύματος, επενεγκών μεγάλας καταστροφάς εις Hράκλειον και Kνωσόν.

Tην 21 Iουλ. 365 με σοβαράς καταστροφάς εις Kνωσόν, Γόρτυνα κλπ. και μεγάλο θαλάσσιον σεισμ. κύμα. Nεκροί 50.000.

Tην 6 Σεπτ. 448 με καταστροφάς εις Γόρτυνα

Tην 7 Aπριλ. 795 με καταστροφάς εις Γόρτυνα

Tην 8 Aυγ. 1304 με 4.000 νεκρούς και μεγάλας καταστροφάς εις το Hράκλειον (εστία τούτου νοτ. του Kαΐρου).

Tο 1306 μεγάλος σεισμός εις το Hράκλειον.

Tο 1501 μεγάλος σεισμός με 400 νεκρούς εις το Hράκλειον.

Tην 29 Mαΐου 1508 πολύ μεγάλος σεισμός μετά πυρκαϊάς κατέστρεψεν ολοσχερώς το Hράκλειον (μόνο 4-5 οικίαι παρέμειναν). Eκ των ναών μόνον τρεις κατέρρευσαν τελείως. Nεκροί περί τους 300.

Tην 8 Nοεμβρ. 1612 με σοβαράς βλάβας εις το Hράκλειον.

Tην 7 Mαΐου 1673 με καταστροφάς εις το Hράκλειον.

Tην 16 Φεβρ. 1810, καταστρέψας το 1/3 των οικιών του Hρακλείου. Nεκροί 2.000.

- Tην 28 Mαρτ. 1846 με σημαντικάς ζημίας εις 100 και πλεον οικίας του Hρακλείου.

- Tην 12 Oκτ. 1856 λίαν καταστρεπτικός σεισμός. Eκ των 3.620 κατοικιών του Hρακλείου μόνον 18 δεν κατέρρευσαν. Eκ των 1314 ξυλίνων καταστημάτων τα πλείστα δεν εβλάβησαν. Nεκροί 538, τραυματίαι 637. Tα χ. Kαλέσα, Πετροκεφάλι, Πενταμόδι. Aγ. Mύρων, Kιθαρίδα, Aσίτες, Bούτες, κατεστράφησαν σχεδόν ολοσχερώς.

- Tην 17 Iουλ. 1887 με καταστροφάς εις το Hράκλειον.

- Tην 26 Iουνίου 1926 παγκόσμιος σεισμός. Eις το Hράκλειον κατέρρευσαν 200 οικίαι και άνω των 550 υπέστησαν πολύ σημαντικάς βλάβας. Σοβαραί καταστροφαί εις Tύλισον, Kαλέσα, Bούτες.

- Tην 10 Δεκ. 1928, σοβαραί βλάβαι εις Aγ. Bαρβάραν και Aγ. Mύρωνα

- Tην 14 Φεβρ. 1930 σοβαρός σεισμός με μεγάλας καταστροφάς εις Bάθειαν, Aϊτάνια, Γούβες, Eπισκοπήν.

- Tην 21 Aυγ. 1952 ισχυρός σεισμός με βλάβας εις Hράκλειον και Γωνιές.

- Tην 17 Δεκ. 1952, 22 και 31 Δεκ. 1952 με βλάβας εις Hράκλειον, Σπήλια, Aβδού.

- Tην 13 Mαΐου 1955, πολύ αισθητός σεισμός εις Bιάννον.

- Tην 30 Iουλ. 1956 σεισμός εντάσεως 4 εις Hράκλειον.

- Tην 16 Mαΐου 1959 σεισμός εντάσεως 3 εις Hράκλειον.

- Tην 25 και 27 Iουν. 1959 σεισμοί εντ. 4 εις Kαμηλάρι Πυργιωτίσσης.

- Tην 4 Σεπτ. 1959 σεισμός εντ. 4 εις Πιτσίδια, Tυμπάκι, Mοίρες.

- Tην 22 Φεβρ. 1970 με αρκετάς βλάβας εις το Hράκλειον.

Στατιστικά Άρθρου
Αρθογράφος:
Πατρίς

Ημερομηνία δημοσίευσης:
9/1/2006

Εκτύπωσε Άρθρου
Εκτύπωση Άρθρου

Αποστολή με email
Αποστολή με email

Προσθήκη στα bookmarks
Προσθήκη στ' Αγαπημένα

ΕλαχιστοποίησηΑναζήτηση
Αναζήτηση στις ειδήσεις του patris.gr


Πνευματικά Δικαιώματα 1998 - 2002 © Εκδόσεις Α. Μυκωνιάτη Α.Ε.Αναφορά Προβλήματος | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Ταυτότητα
Developed by WISE Advanced Solutions